Utvrđivanje naknade za faktički zauzeto zemljište

STVARNO PRAVO

Utvrđivanje naknade za faktički zauzeto zemljište

Odredbe Zakona o eksproprijaciji mogu se primeniti samo kada je postupak eksproprijacije sproveden, a pitanje naknade za faktički zauzeto zemljište može se rešavati samo neposrednom primenom člana 58. Ustava RS i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda – Protokola prvog uz konvenciju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)