Tag Archives for " pravo ednakog odlučivanja etažnih vlasnika "

Pravo jednakog odlučivanja etažnih vlasnika o načinu korišćenja zajedničkih delova zgrade

USTAVNO PRAVO

Pravo jednakog odlučivanja etažnih vlasnika o načinu korišćenja zajedničkih delova zgrade

Pravo jednakog odlučivanja etažnih vlasnika o načinu korišćenja zajedničkih delova zgrade znači da glas svakog pojedinog etažnog vlasnika ima jednaku vrednost nezavisno od površine stana koji ovo lice poseduje, a ne da se odluka može doneti isključivo jednoglasno, odnosno saglasnošću svih etažnih vlasnika.