Tag Archives for " nerazumljiv podnesak "

Nerazumljiv podnesak

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Nerazumljiv podnesak

Ukoliko je organu postupka dostavljen nerazumljiv podnesak koji ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupati, organ postupka će pozvati da se podnesak ispravi odnosno dopuni u određenom roku, a ako podnosilac to ne učini u određenom roku onda će podnesak odbaciti.