Spor male vrednosti

PROCESNO PRAVO

Spor male vrednosti

U sporu male vrednosti žalbom se ne može osporavati utvrđeno činjenično stanje.
I z o b r a z l o ž e n j a:
Odluka prvostepenog suda je pravilna. Tužilac od tuženog potražuje navedeni iznos imajući u vidu da je tuženi kao osnivač i zakonski zastupnik Privrednog društva …. d. o. o, dana 26. 2. 2018. godine, potpisao izjavu o jemstvu. Navedenom izjavom tuženi se kao jemac platac obavezao da svojom imovinom solidarno odgovara poveriocu, ovde tužiocu za obaveze Privrednog društva d. o. o. …, koje proizlaze iz i po osnovu poslovne saradnje ova dva privredna društva.
Shodno odredbi člana 998. Zakona o obligacionim odnosima, Ugovor o jemstvu obavezuje jemca, ako je izjava o jemčenju učinjena pismeno, što je konkretno i slučaj. Obaveza jemca zasnovana je u samostalnom pravnom odnosu sa poveriocem i potraživanja koja nastaju u trenutku kada učini pisanu izjavu kojom istu preuzima, jednaka je obavezi glavnog dužnika iz osnovnog pravnog posla i uslovljena je izostankom ispunjenja obaveze od strane dužnika. Obaveznost izjave o jemstvu, u pogledu forme, ograničena je isključivo na njenu pisanu formu u pogledu subjekta koji preuzima obavezu u smislu člana 72. Zakona o obligacionim odnosima, s obzirom da u pismenoj formi izjava o jemstvu ne štiti javni interes, već se njome upozorava jemac na značaj i težinu obaveza proisteklih iz takvog pravnog posla. Na osnovu zaključenog ugovora o jemstvu, jemac platac je u obavezi da poveriocu isplati punovažnu i dospelu obavezu glavnog dužnika ukoliko on to nije učinio. Sledom navedenog, pravilan je zaključak prvostepenog suda kojim je shodno čl. 104. stav 3. i 997. Zakona o obligacionim odnosima, obavezao tuženog da tužiocu isplati utuženo potraživanje. Žalbeni navodi da je tuženi osporio visinu spornog potraživanja tužioca, nisu osnovani iz razloga što je samim tim na njemu bio teret dokazivanja, te je isticanjem prigovora na visinu potraživanja, tuženi bio u obavezi da predloži eventualne dokaze na navedenu spornu okolnost. Tuženi u žalbi osporava utvrđeno činjenično stanje, što se u konkretnom slučaju sa uspehom ne može isticati, jer se radi o presudi donetoj u sporu male vrednosti, koja se u skladu sa odredbom člana 479. stav 1. Zakona o parničnom postupku, može pobijati samo zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka iz člana 374. stav 2. ovog Zakona i zbog pogrešne primene materijalnog prava. Imajući u vidu navedeno, prvostepeni sud je pravilno odlučio kada je usvojio tužbeni zahtev.

(Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 6795/19 od 21. VII 2021)