Category Archives for "11"

Pritvor

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pritvor

Nema kršenja prava na slobodu i bezbjednost ličnosti iz člana II/3d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi dali jasne i argumentovane razloge kako za postojanje osnovane sumnje tako i za postojanje posebnih pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske (zbog kojih je apelantu produžen pritvor), uz razloge koji predstavljaju ozbiljne razloge od javnog interesa koji, nezavisno od pretpostavke nevinosti, pretežu nad pravom na slobodu i bezbjednost lica.

Donošenje odluke u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERVEGOVINE

Donošenje odluke u razumnom roku
Postoji povreda prava na pravično suđenje u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je postupak, koji nije složen, trajao devet godina i dva mjeseca, pri čemu su opštinski sudovi imali periode neaktivnosti, a predmet je u dva navrata vraćen na ponovni postupak, što je u svojoj ukupnosti doprinijelo dužini trajanja postupka.