Tag Archives for " spajanje krivičnog postupka "

Spajanje krivičnog postupka

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Spajanje krivičnog postupka

O spajanju krivičnog postupka odlučuje sud koji je nadležan za sprovođenje jedinstvenog postupka, a protiv rešenja kojim je određeno spajanje postupka ili kojim je odbijen predlog za spajanje nije dozvoljena žalba, niti se može podneti zahtev za zaštitu zakonitosti.