Tag Archives for " lica koja ne mogu biti kupci kapitala ili imovine subjekta privatizacije "

Krug lica koja ne mogu biti kupci kapitala ili imovine subjekta privatizacije

UPRAVNO PRAVO

Krug lica koja ne mogu biti kupci kapitala ili imovine subjekta privatizacije

Krug lica koja ne mogu biti kupci kapitala ili imovine subjekta privatizacije, izričito je propisan odredbom člana 12. stav 3. Zakona o privatizaciji i ne može se proširivati i na lica na koja se ova odredba zakona izričito ne odnosi.