Category Archives for "Savetovanja"

Tradicionalno prolećno savetovanje. Ponovo u Vrnjačkoj Banji! April 2024.

AKTUELNI PROBLEMI U RADNOM, GRAĐANSKOM, PRIVREDNOM
I PROCESNOM PRAVU

23 – 26. 4. 2024.
Hotel FONTANA, Vrnjačka Banja

 

23.4.2024.
*Šta menjati u Zakonu o radu?
– Prof. dr Bojan Ujdarević, Pravni fakultet u Kragujevcu
* Status radnika u lokalnoj samoupravi
– Doc. dr Aleksandar Antić, Pravni fakultet u Kragujevcu
* Disciplinska odgovornost državnih službenika
– Bojana Radević, advokat, student doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
* Prestanak radnog odnosa po volji poslodavca
– Sanja Lipovčić, student doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
* Mirno rešavanje radnih sporova i propisi o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja
– Dr Ivica Lazović, direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova

24.4.2024.
*Raspolaganje zajedničkom imovinom bračnih i vanbračnih partnera – problemi u praksi
Dr Snežana Dabić Nikičević, LL.M. Docent, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
* Građansko pravna odgovornost zbog povrede životne sredine
Dr Ilija Babić, univerzitetski profesor u penziji
* Namirenje razlučnih poverilaca u stečajnom postupku
– Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
– Dr Marko Radović, sudija Privrednog suda u Beogradu
* Naknada za faktičku eksproprijaciju
Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji

25.4.2024.
* Načela i pravila opšteg upravnog postupka u postupku vršenja inspekcijskog nadzora
– Radojka Marinković, sudija, predsednica Upravnog suda
* Žalba u upravnom postupku
– Mr Nikola Kitarović, sudija Upravnog suda
* Aktuelna pitanja pred Poverenikom za informacije od javnog značaja
– Milan Marinović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
* Vraćanje prava svojine na stvarima konfiskovanim folksdojčerima i Nemačkoj evangelističko-hrišćanskoj
   crkvi A. V. u Kraljevini Jugoslaviji
– Mr Siniša Rajić, direktor jedinice za konfesionalnu restituciju, Agencija za restituciju

26.4.2024.
* Pravila profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja

Prof. dr Nebojša Šarkić, emeritus, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Novine u poveravanju ostavinskog postupka i procesnih radnji javnom beležniku
Prof. dr Milena Trgovčević Prokić, Pravni fakultet Univerziteta Union
– Doc. dr Đorđe Sibinović, javni beležnik u Beogradu

 

 • Plan rada:
  Predavanja i diskusija svakog dana:
  10.00 – 14.00 časova (kafe pauza od 30 minuta)
  17.00 – 19.00 časova (po potrebi)
 • Šta dobijate:
  * Zbornik radova – sva izlaganja predavača
  * Sertifkat o učešću na savetovanju
 • Cenovnik savetovanja:
  Cena kotizacije po učesniku iznosi
  47.000,00 RSD + PDV (400,00 EUR /785,00 BAM).
  Pogodnosti:
  Za prijavu više od dva učesnika iz jedne ustanove ili preduzeća odobravamo popust 10% za svakog sledećeg učesnika.
  Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
 • Cenovnik smeštaja:
  Smeštaj učesnika je obezbeđen u hotelu FONTANA Vrnjačka Banja 4*
  Cene smeštaja su date po 1 osobi na bazi četiri puna pansiona
  (22-26. 4. 2024)
  1/1 = 58.324,00 RSD (498,00 EUR /974,00 BAM)
  1/2 = 45.780,00 RSD (390,00EUR /764,00 BAM)
 • Pansion počinje 22. 4. 2024. od 15.00 časova.
  22. 4. 2024. – večera
  23-25. 4. 2024. – doručak, ručak, večera
  26. 4. 2024. – doručak i ručak

 

Prijava za savetovanje
Prijavljujem/o se za učešće na savetovanju: AKTUELNI PROBLEMI U RADNOM, GRAĐANSKOM, PRIVREDNOM I PROCESNOM PRAVU, 23-26.4.2024. hotel FONTANA, Vrnjačka Banja
Kontakt telefon:
Pitanje za predavače možete ostaviti prilikom prijave ili proslediti naknadno na mejl glosarijum@glosarijum.com.

 

Jednodnevno savetovanje – OD PRVOG UPRAVNOG STEPENA DO STRAZBURŠKOG MEĐUNARODNOG SUDA

 

IP   G L O S A R I J U M  
organizuje jednodnevno savetovanje

OD PRVOG UPRAVNOG STEPENA DO STRAZBURŠKOG MEĐUNARODNOG SUDA
(Pravni lekovi i službena upravno-pravna sredstva)

Datum, vreme i mesto održavanja savetovanja:
7. 3. 2024.
IP „Glosarijum“, Beograd, Kraljevića Marka 1


Predavač:
Prof. dr Zoran Tomić, Pravni fakultet u Beogradu

Prednost rada u manjim grupama: – mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačem, – individualniji pristup,
– efikasniji sistem edukacije, – informisanje o konkretnim problemima i/ili dilemama.

 

Načelno – konačnost i upravna pravnosnažnost
Žalba u upravnom postupku
– postupanje prvostepenog organa po žalbi
– postupanje drugostepenog organa po žalbi: problem procesnog „ping-ponga“

Prigovor u upravnom postupku

Tzv. vanredna upravno-pravna sredstva: kumulativna i alternativna upotreba
– oročenost i neoročenost raspoloživih pravnih puteva
– pravni standardi i pravna sigurnost
– kritičke opaske 

Žalba u upravnom izvršnom postupku

Tužba u upravnom sporu  (u upravno-sudskom postupku)
– protiv konačnog upravnog akta
– protiv konačnog upravnog ćutanja

Prigovor u upravnom sporu

Spor ograničene i spor pune upravno-sudske jurisdikcije
– puna jurisdikcija po tužbi
– puna jurisdikcija kod izvršenja sudskih odluka

Upravno-sudska pravnosnažnost i vanredni upavno-sudski pravni lekovi
– ponavljanje sudskog postupka
– zahtev za preispitivanje sudske odluke pred Vrhovnim sudom
– pitanje kumulativnosti korišćenja

Ustavna žalba protiv pravnosnažne upravno-sudske odluke

Dva praktična slučaja
– deeksproprijacija i građenje na tuđem zemljištu (upravnopravni i građanskopravni elementi)
– javne nabavke, pravna zaštita: stav Vrhovnog suda i stav Ustavnog suda  (upravno-sudski i ustavno-sudski elementi)

Predstavka Evropskom sudu za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda
– primena člana 6. EKLJP
– primena člana 13. EKLJP

Zaključci

Okvirna satnica:
10.00 – 11.30 – predavanje
11.30 – 12.00 – pauza
12.00 – 13.00 – predavanje
13.00 – 14.00 – pitanja i odgovori

Svoja pitanja za predavača poslati na mejl glosarijum@glosarijum.rs ili glosarijum@glosarijum.com

 

Cena kotizacije je 12.000,00 + PDV.

*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.

*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.

*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.

                                   Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Prijavite se! 

Rezervišite svoje mesto na seminaru i pošaljite nam svoja pitanja!

Prijava za učešće na savetovanju
OD PRVOG UPRAVNOG STEPENA DO STRAZBURŠKOG MEĐUNARODNOG SUDA

Prijava za savetovanje
Prijavljujem/o se za učešće na savetovanju: OD PRVOG UPRAVNOG STEPENA DO STRAZBURŠKOG MEĐUNARODNOG SUDA, 7. 3. 2024. IP „Glosarijum“, Beograd, Kraljevića Marka 1
Kontakt telefon:
Pitanje za predavače možete ostaviti prilikom prijave ili proslediti naknadno na mejl glosarijum@glosarijum.com.

Jednodnevno savetovanje – KATASTARSKO OZAKONJENJE

 

J E D N O D N E V N O   S A V E T O V A N J E

 

KATASTARSKO OZAKONJENJE

 

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:
29.  2.  2024.
IP „Glosarijum“,
Kraljevića Marka br. 1

Predavač:

– Dr Miloš Živković, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u  Beogradu

 

Cilj ovog savetovanja je da na stručan i praktičan način pomogne
u sprovođenju reforme pravnog režima nepokretnosti

Prema izveštaju RGZ iz avgusta 2023. godine postoji 2,1 milion nelegalnih objekata u Srbiji, a taj broj ne obuhvata i situacije adaptacija
i dogradnje bez dozvole.
Propisi o legalizaciji se menjaju još od 1997. godine, ali bez ozbiljnih rezultata – niti je došlo do masovne legalizacije postojećih nelegalnih objekata, niti je zaustavljena dalja nelegalna gradnja.

Tokom savetovanja će biti dat kratak pregled:

– Istorijat propisa o legalizaciji/ozakonjenju

– Ključni problemi usled kojih dosadašnji pokušaji nisu dali potpuno rešenje

–  Predstavljene postojeće ideje za uspešno rešenje ovog problema u budućnosti

– Kako doći do evidencije nelegalnih objekata i njihovih vlasnika

– Kako otkloniti nedostatke koji objekte čine nelegalnim

– Kako u budućnosti zaustaviti nelegalnu gradnju.

Prezentacija na savetovanju  obuhvata predstavljanje koncepta za rešenje svakog od ovih izazova na bazi rada ekspertskog tima NALED i Predloga sveobuhvatne reforme pravnog režima nepokretnosti.

 

Okvirna satnica:

10.00 – 11.30 – predavanje

11.30 – 12.00 – pauza

12.00 – 13.00 – predavanje

13.00 – 14.00 – pitanja i odgovori

Prednost rada u manjim grupama:

– mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačem,

– individualniji pristup,

– efikasniji sistem edukacije,

– informisanje o konkretnim problemima i/ili dilemama.

Svoja pitanja za predavača poslati na mejl glosarijum@glosarijum.rs ili glosarijum@glosarijum.com

 

Cena kotizacije je 10.900,00 + PDV.

*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.

*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.

*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.

                                   Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Prijavite se! 

Rezervišite svoje mesto na seminaru i pošaljite nam svoja pitanja!

Prijava za učešće na savetovanju KATASTARSKO OZAKONJENJE

 

Prijava za savetovanje
Prijavljujem/o se za učešće na savetovanju: AKTUELNI PROBLEMI U RADNOM, GRAĐANSKOM, PRIVREDNOM I PROCESNOM PRAVU, 23-26.4.2024. hotel FONTANA, Vrnjačka Banja
Kontakt telefon:
Pitanje za predavače možete ostaviti prilikom prijave ili proslediti naknadno na mejl glosarijum@glosarijum.com.

Jednodnevno savetovanje – PRESTANAK RADNOG ODNOSA

prestanak radnog odnosa

    JEDNODNEVNO SAVETOVANJE

prestanak radnog odnosa

PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:
24.  7.  2023.
IP „Glosarijum“,
Kraljevića Marka br. 1

Predavači:

– Dr Nataša Zavođa, Ministarstvo kulture
Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

T E M E:

 • Prestanak radnog odnosa
  (Zakon o radu kao opšti radnopravni zakon; konvencije MOR-a;  razlozi za prestanak radnog odnosa; prestanak radnog odnosa
  nezavisno od volje zaposlenog i volje poslodavca; prestanak radnog odnosa istekom roka na koji je zasnovan-radni odnos zasnovan
  na određeno vreme – član 37. Zakona o radu; prerastanje radnog odnosa zasnovanog na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme i sudska praksa)
 • Prestanak radnog odnosa kad zaposleni napuni 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja
  (prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja – član 18. stav 1. tač. 1. i 2. važećeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranja;
  uslovi za sticanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju – čl. 19-20. navedenog zakona; invalidska penzija)
 • Prestanak radnog odnosa sporazumom između zaposlenog i poslodavca
 • Prestanak radnog odnosa otkazom ugovora o radu od strane zaposlenog
 •  Prestanak radnog odnosa na zahtev roditelja ili staratelja zaposlenog mlađeg  od 18 godina života
  (zasnivanje radnog odnosa sa licem mlađim od 18 godina; zaštita omladine – čl. 80-88. Zakona o radu)
 • Prestanak radnog odnosa smrću zaposlenog i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom
 • Prestanak radnog odnosa otkazom od strane poslodavca
  (razlozi za otkaz; skrivljeno ponašanje zaposlenog; nepostojanje opravdanog razloga za otkaz u smislu člana 179. Zakona o radu)
 • Postupak pre prestanka radnog odnosa
  (pisano obaveštenje poslodavca i upozorenje poslodavca na postojanje razloga za otkaz, rok zastarelosti, dostavljanje akta
  o otkazu ugovora o radu, formalnost akta i obaveza poštovanja rokova, izjašnjenje zaposlenog i eventualno  sindikata na
  dostavljeno upozorenje, obaveze poslodavca)
 • Nezakonit prestanak radnog odnosa i njegove pravne posledice
  (primeri iz sudske prakse)
 • Ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih

Okvirna satnica:

10.00 – 11.30 – predavanje

11.30 – 12.00 – pauza

12.00 – 13.00 – predavanje

13.00 – 14.00 – pitanja i odgovori

Prednost rada u manjim grupama:

– mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačem,

– individualniji pristup,

– efikasniji sistem edukacije,

– informisanje o konkretnim problemima i/ili dilemama.

Svoja pitanja za predavača poslati na mejlglosarijum@glosarijum.rs ili prilikom online prijave .

 

Cena kotizacije je 10.900,00 + PDV.

*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.

*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.

*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.

                                   Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Prijavite se! 

Rezervišite svoje mesto na seminaru i pošaljite nam svoja pitanja.
Prijava za učešće na savetovanju PRESTANAK RADNOG ODNOSA

 

 

 

 

Jednodnevni seminar – Načela i pravna zaštita u upravno-procesnom pravu(u upravnom postupkui upravnom sporu)

JEDNODNEVNI SEMINAR

NAČELA I PRAVNA ZAŠTITA U UPRAVNO-PROCESNOM PRAVU
(U UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU)

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:
26.  6.  2023.
IP „Glosarijum“, Kraljevića Marka 1, Beograd


Predavač:
Prof. dr Zoran Tomić, Pravni fakultet u Beogradu

 

 TEME:

– ĆUTANJE UPRAVE OBLICI I PRAVNA ZAŠTITA
–  OBLICI UPRAVNIH AKTIVNOSTI, NAROČITO UPRAVNI UGOVOR
– SUPSIDIJARNA I SHODNA PRIMENA PROPISA U UPRAVNO-PROCESNOM  PRAVU
– DISKRECIONA ( SLOBODNA) UPRAVNA OCENA
– PUNA SUDSKA  JURISDIKCIJA U UPRAVNOM SPORU
– ODLAGANJE IZVRŠENJA UPRAVNOG AKTA U UPRAVNOM POSTUPKU  I UPRAVNOM SPORU
– PITANJE  NEIZVRŠAVANJA PRAVOSNAŽNIH  UPRAVNO SUDSKIH ODLUKA
– PING-PONG EFEKAT KOD PRVOSTEPENOG I DRUGOSTEPENOG ODLUČIVANJA
– NAČELA ZUP I ZUS
– PROCESNE VEZE OPŠTEG UPRAVNOG POSTUPKA I UPRAVNO SUDSKOG SPORA
– TAKOZVANA VANREDNA PRAVNA SREDSTVA U UPRAVNOM POSTUPKU
– PRAVNI LEKOVI

Okvirna satnica:

10.00 – 11.30 – predavanje

11.30 – 12.00 – pauza

12.00 – 13.00 – predavanje

13.00 – 14.00 – pitanja i odgovori

 

Prednost rada u manjim grupama:

– mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačem,

– individualniji pristup,

– efikasniji sistem edukacije,

– informisanje o konkretnim problemima i/ili dilemama.

Svoja pitanja za predavača poslati na mejlglosarijum@glosarijum.rs ili prilikom online prijave.

 

Cena kotizacije je 9.900,00 + PDV.

*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.

*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.

*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.

                                   Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Prijavite se!

Rezervišite svoje mesto na seminaru i pošaljite nam svoja pitanja.

Prijava za seminar Načela i pravna zaštita u upravno-procesnom pravu
(u upravnom postupku i upravnom sporu)

Koreni i prevencija nasilja u školi – jednodnevni seminar

 

KORENI I PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLI

 

Vršnjačko nasilje u školi, uverili smo se nažalost, može imati dramatične i tragične posledice ne samo za učesnike i svedoke nasilja, nego za i celokupno društvo. Zato je za prevenciju vršnjačkog nasilja potrebno mnogo stručnog znanja i veštine. Nasilje u školi postalo je krajnje ozbiljan, zastrašujući i urgentni društveni problem, koji se mora rešavati planski, sistemski, koordinacijom mnogih institucija (od porodice, preko škole, policije, sudstva, pa do skupštine i vlade).

Ovaj seminar ima za cilj da se ukaže na prirodu, korene i načine prevencije nasilničkog ponašanja učenika na školskom uzrastu. Zatim, da pruži pomoć učenicima, roditeljima i osoblju škole  u njihovoj borbi protiv nasilja (kako sprečiti nasilje, kako stvoriti dobru klimu u razredu, kako nenasilno rešavati sukobe itd.). A krajnji cilj je da se deca u školi osećaju bezbedno, dobro i zadovoljno.

Kroz predavanje i diskusiju učesnici imaju priliku da ovladaju  teorijskim znanjem o psihološkoj prirodi i uzrocima nasilničkog ponašanja, ali i da se upoznaju veštinama kojima se ono može sprečiti.

 • Uloga društva, medija i porodice i stila vaspitanja u formiranju nasilnih obrazaca ponašanja?
 • Da li se samo represijom i strogim kaznama može iskoreniti vršnjačko nasilje u školi?
 • Koje su efikasne preventivne mere u suzbijanju vršnjačkog nasilja u srednjoj školi najprimerenije i najdelotvornije?
 • Kako razviti kapacitete za nenasilnu komunikaciju, empatiju, emocionalnu inteligenciju, kontrolu besa i druge socijalne veštine?
 • Normativni okvir
 •  Maloletnici i krivična dela sa elementima nasilja
 • Zvanični podaci o krivičnim delima sa elementima nasilja
 • Šta je vršnjačko nasilje?
 • Različiti primeri nasilnih radnji i ponašanja iz sudske prakse
 • Postupanje nadležnih organa prema maloletnicima u sukobu sa zakonom
 • Policija, javno tužilaštvo, nadležni sudovi
 • Uloga škole u sprečavanju i otkrivanju vršnjačkog nasilja
 • Organi starateljstva – uloga sistema socijalne zaštite u pojedinim fazama krivičnog postupka prema maloletnicima

Predavači:
Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog
Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu

 

Održavanje seminara:
2. jun 2023. od 10h do 14h

Mesto održavanja:
Beograd, Kraljevića Marka br. 1
(prostorije IP „Glosarijum“)

 

Okvirna satnica:

10.00 – 11.30 – predavanje

11.30 – 12.00 – pauza

12.00 – 13.30 – predavanje

13.30 – 14.00 – pitanja i odgovori

Cena kotizacije je 9.900,00 + PDV.*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata. Napomena: Popusti se ne mogu sabirati. Mole se učesnici da blagovremeno dostave svoja pitanja za predavača.

Prijava za seminar: Koreni i prevencija nasilja u školinasilja u školama

PRIJAVITE SE SADA!

Tradicionalna prolećna savetovanja u Vrnjačkoj Banji! April 2023

Zepter hotel Vrnjačka Banja

AKTUELNA PITANJA U OBLASTI PROCESNOG, IMOVINSKOG I RADNOG PRAVA
25-28.4.2023.
Hotel Zepter Vrnjačka Banja

25. 4. 2023.
* Pravo na imovinu u praksi Evropskog suda
Dr Nataša Plavšić, sudija Ustavnog suda Srbije
* Pravo na imovinu u praksi Ustavnog suda
Nenad Petrov, savetnik Ustavnog suda Srbije
* Sporna pitanja u restituciji
Vlastimir Stojanović, Agencija za restituciju
* Reforma upravnog sudstva u procesu jačanja vladavine prava u Republici Srbiji
Radojka Marinković, sudija predsednica Upravnog suda
* Položaj pravosudnih profesija u svetlu novih zakonskih izmena
– Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union

26. 4. 2023.
* Pasivna legitimacija u postupku određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost
– Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
* Naknada za eksproprijaciju
– Prof. dr Milena Trgovčević Prokić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Unovčenje imovine bivših republika u postupku stečaja
– Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
– Dr Marko Radović, sudija Privrednog suda u Beogradu

* Raspodela likvidacionog ostatka i viška deobne mase
– Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda

27. 4. 2023.
* Povremeni i privremeni poslovi
– Dr Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
* Posredovanje u radnom sporu
– Doc. dr Mila Petrović, Pravni fakultet Univerziteta Union
– Prof. dr Bojan Urdarević, Pravni fakultet u Kragujevcu
* Neopravdano bolovanje kao otkazni razlog
– Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu
* Arbitražno rešavanje radnih sporova u praksi u Republici Srbiji
– Dr Ivica Lazović, direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova

28. 4. 2023.
* Izvršenje u radnom pravu
– Doc. dr Zoran Vavan, docent na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad,
Univerzitet Union, Beograd
* Mobing u medicinskoj praksi
– Prim. dr Marjana Trkulja, psihijatar, Institut za medicinu rada Srbije

Plan rada:
Predavanja i diskusija svakog dana:
10.00 – 14.00 časova (kafe pauza od 30 minuta)
17.00 – 19.00 časova (po potrebi)

Šta dobijate:
* Zbornik radova – sva izlaganja predavača
* Sertifkat o učešću na savetovanju

Cenovnik savetovanja:
Cena kotizacije po učesniku iznosi
42.900,00 RSD + PDV (370,00 EUR / 715,00 BAM).
Pogodnosti:
Za prijavu više od dva učesnika iz jedne ustanove ili preduzeća odobravamo popust 10% za svakog sledećeg učesnika.
Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.

Cenovnik smeštaja:
Smeštaj učesnika je obezbeđen u hotelu Zepter Hotel Vrnjačka Banja 4*
Cene smeštaja su date po 1 osobi na bazi četiri puna pansiona
(24-28. 4. 2023)
1/1 = 47.500,00 RSD ( 405,00 EUR /790,00 BAM)
1/2 = 39.100,00 RSD (355,00 EUR /650,00 BAM)

Pansion počinje 24. 4. 2023. od 15.00 časova.
24. 4. 2023. – večera
25-27. 4. 2023. – doručak, ručak, večera
28. 4. 2023. – doručak i ručak

Prijava za savetovanje
Prijavljujem/o se za učešće na savetovanju: AKTUELNI PROBLEMI U RADNOM, GRAĐANSKOM, PRIVREDNOM I PROCESNOM PRAVU, 23-26.4.2024. hotel FONTANA, Vrnjačka Banja
Kontakt telefon:
Pitanje za predavače možete ostaviti prilikom prijave ili proslediti naknadno na mejl glosarijum@glosarijum.com.

Jednodnevni seminar – Prestanak radnog odnosa otkazom od strane poslodavca

PRESTANAK RADNOG ODNOSA OTKAZOM OD STRANE POSLODAVCA

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:
2.  12.  2022.
 IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd


Jednodnevni seminar:
Prestanak radnog odnosa otkazom od strane poslodavca

Predavači:
- Dr Nataša Zavođa, viši savetnik, Kabinet ministra bez portfelja za inovacije i tehnološki razvoj
- Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

 TEME:
I - NORMATIVNI DEO

* Zakon o radu, drugi propisi, opšti akti poslodavca, ugovor o radu, pravilnik o radnoj disciplini, kodeks ponašanja, interna pravila poslodavaca i drugi propisi
* razlozi za prestanak radnog odnosa
* prestanak radnog odnosa otkazom od strane poslodavca u smislu Zakona o radu
* pravna i fizička lica kao poslodavci u smislu Zakona o privrednim društvima; odgovorno lice kod poslodavca
* odlučivanje o prestanku radnog odnosa
* prestanak radnog odnosa direktora u smislu Zakona o radu i drugih propisa
* posebna zaštita od otkaza ugovora o radu

II -  Postupak otkaza ugovora o radu

* Inicijalni akt (prijava nedozvoljene radnje, događaja ili ponašanja), dokaz
* upozorenje zaposlenom, izjašnjenje zaposlenog i donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu (forma i sadržaj rešenja), dostavljanje rešenja
* druge mere umesto otkaza ugovora o radu
* pravne posledice prestanka radnog odnosa posebno ako je usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena  prestala potreba za obavljanjem  određenog posla  ili je  došlo  do smanjenja obima posla
* premeštaj na druge odgovarajuće ili druge poslove kod poslodavca, ukidanje ugovorenih poslova, vrednovanje zaposlenih pre raspoređivanja na nove poslove i zadatke
Prikaz sudske prakse

III - Pravne posledice nezakonitog otkaza ugovora o radu

* Sudska zaštita u smislu člana 195. Zakona o radu
* Vraćanje na rad zaposlenog
* naknada za nezakoniti otkaz ugovora o radu
* prijavljivanje zaposlenog posle vraćanja na rad po nalogu inspekcije rada ili po sudskoj presudi
* obaveza isplate poreza i doprinosa zaposlenom i dr.
prikaz sudske prakse

Okvirna satnica:
10.00 - 11.30 - predavanje
11.30 - 12.00 - pauza
12.00 - 13.00 - predavanje
13.00 - 14.00 - pitanja i odgovori

Prednost rada u manjim grupama: 
- mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačima,
- individualniji pristup,
- efikasniji sistem edukacije,
- informisanja o konkretnim problemima i/ili dilemama.
Svoja pitanja za predavače možete poslati na mejl
glosarijum@glosarijum.rs ili prilikom online prijave.

Cena kotizacije je 10.800,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

POKLON za sve učesnike seminara:
- Sudsko-advokatski rokovnik za 2023. godinu 

Prijavite se!

Rezervišite svoje mesto na seminaru i pošaljite nam svoja pitanja.

Tradicionalna jesenja savetovanja u ponovo Vrnjačkoj Banji! Novembar 2022

Zepter hotel Vrnjačka Banja

1 - 4. 11. 2022.
Zepter hotel Vrnjačka Banja

AKTUELNI PROBLEMI U SUDSKOJ PRAKSI U UPRAVNOM, RADNOM, PROCESNOM I PORODIČNOM PRAVU

1. 11. 2022.

* Evropski standardi u presudama Upravnog suda
– Katarina Manojlović Andrić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Aktuelni problemi u sudskoj praksi Upravnog suda
– Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda
* Postupak upisa u katastar nepokretnosti i žalba
– Ruža Urošević sudija Upravnog suda u penziji
* Odbacivanje tužbe u upravnom sporu
– Željko Škorić, sudija Upravnog suda

2. 11. 2022.

* Novine u statusno organizacionim zakonima
- Dragana Boljević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Zaštita javnog interesa – javna svojina
– Branko Stanić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Troškovi u upravnom, parničnom i krivičnom postupku
– Nadežda Vidić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu
* Novčana kazna u postupku izvršenja i obezbeđenja
- Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda

3. 11. 2022.

* Neka sporna pitanja u aktuelnoj radno-pravnoj praksi
– Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
* Radno-pravni položaj državnih službenika
– Nikola Kitarović, sudija Upravnog suda
* Nematerijalna šteta u sporovima iz radnog odnosa
– Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Kolektivni ugovori
- Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji
* Rad na crno
- Saša Perišić, Inspektorat za rad, pomoćnik direktora

4. 11. 2022.

* Utvrđivanje “najboljeg” interesa deteta
– Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Izdržavanje i regres
– Spomenka Zarić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Sličnosti i razlike postupaka lišenja poslovne sposobnosti i produženja roditeljskog prava
- Prof. dr Milena Trgovčević Prokić, Pravni fakultet Univerziteta Union

Tradicionalna prolećna savetovanja u ponovo Vrnjačkoj Banji! Maj 2022

Zepter hotel Vrnjačka Banja

RADNI ODNOSI, NAKNADA ŠTETE I IZVRŠENJE


Vreme i mesto održavanja: 16 - 20. maja 2022.
Zepter Hotel Vrnjačka Banja ****

17. 5. 2022.

* Vraćanje na rad i sudska nadležnost
- Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog sudau penziji
* Ocenjivanje državnih službenika
- Dr Nataša Zavođa, viši savetnik, rukovodilac Grupe za praćenje realizacije projekata, Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj
* Fleksibilni oblici rada u radnom odnosu i van radnog odnosa
- Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji
* Naknada troškova za ishranu, prevoz i regres za korišćenje godišnjeg odmora
- Ivana Rađenović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

18. 5. 2022.

* Odgovornost za štetu nastalu na radu u radnom odnosu i van radnog odnosa
- Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Naknada štete i prekršajna odgovornost
- Dr Mirjana Martić, sudija i predsednik Izvršnog odeljenja Prekršajnog suda u Beogradu
* Povreda ugovora u privredi
- Dr Marko Radović, sudija Privrednog suda u Beogradu
* Krivična odgovornost likvidacionog i stečajnog upravnika i naknada štete
- Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda
* Stečaj i naknada štete
- Snežana Marić, sudija Privrednog apelacionog suda

19. 5. 2022.

* Potreba reformisanja ZIO
- Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda
* Naknada štete u izvršnom postupku
- Dr Vujadin Masnikosa, zamenik predsednika Komore javnih izvršitelja Republike Srbije
* Neke dileme u primeni Zakona o upisu u katastar nepokretnosti i vodova
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda u penziji
* Zaštita dužnika u izvršnom postupku
- Doc. dr Zoran Vavan, docent na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Univerzitet Union, Beograd

20. 5. 2022.

* Svedoci kao dokazno sredstvo u vanparničnom i javnobeležničkom postupku
- Dr Milena Trgovčević Prokić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Poteba reformisanja zakona o veštacima
- Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Diskusija
* Zaključci savetovanja