Category Archives for "Savetovanja"

Koreni i prevencija nasilja u školi – jednodnevni seminar

 

KORENI I PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLI

 

Vršnjačko nasilje u školi, uverili smo se nažalost, može imati dramatične i tragične posledice ne samo za učesnike i svedoke nasilja, nego za i celokupno društvo. Zato je za prevenciju vršnjačkog nasilja potrebno mnogo stručnog znanja i veštine. Nasilje u školi postalo je krajnje ozbiljan, zastrašujući i urgentni društveni problem, koji se mora rešavati planski, sistemski, koordinacijom mnogih institucija (od porodice, preko škole, policije, sudstva, pa do skupštine i vlade).

Ovaj seminar ima za cilj da se ukaže na prirodu, korene i načine prevencije nasilničkog ponašanja učenika na školskom uzrastu. Zatim, da pruži pomoć učenicima, roditeljima i osoblju škole  u njihovoj borbi protiv nasilja (kako sprečiti nasilje, kako stvoriti dobru klimu u razredu, kako nenasilno rešavati sukobe itd.). A krajnji cilj je da se deca u školi osećaju bezbedno, dobro i zadovoljno.

Kroz predavanje i diskusiju učesnici imaju priliku da ovladaju  teorijskim znanjem o psihološkoj prirodi i uzrocima nasilničkog ponašanja, ali i da se upoznaju veštinama kojima se ono može sprečiti.

 • Uloga društva, medija i porodice i stila vaspitanja u formiranju nasilnih obrazaca ponašanja?
 • Da li se samo represijom i strogim kaznama može iskoreniti vršnjačko nasilje u školi?
 • Koje su efikasne preventivne mere u suzbijanju vršnjačkog nasilja u srednjoj školi najprimerenije i najdelotvornije?
 • Kako razviti kapacitete za nenasilnu komunikaciju, empatiju, emocionalnu inteligenciju, kontrolu besa i druge socijalne veštine?
 • Normativni okvir
 •  Maloletnici i krivična dela sa elementima nasilja
 • Zvanični podaci o krivičnim delima sa elementima nasilja
 • Šta je vršnjačko nasilje?
 • Različiti primeri nasilnih radnji i ponašanja iz sudske prakse
 • Postupanje nadležnih organa prema maloletnicima u sukobu sa zakonom
 • Policija, javno tužilaštvo, nadležni sudovi
 • Uloga škole u sprečavanju i otkrivanju vršnjačkog nasilja
 • Organi starateljstva – uloga sistema socijalne zaštite u pojedinim fazama krivičnog postupka prema maloletnicima

Predavači:
Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog
Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu

 

Održavanje seminara:
2. jun 2023. od 10h do 14h

Mesto održavanja:
Beograd, Kraljevića Marka br. 1
(prostorije IP „Glosarijum“)

 

Okvirna satnica:

10.00 – 11.30 – predavanje

11.30 – 12.00 – pauza

12.00 – 13.30 – predavanje

13.30 – 14.00 – pitanja i odgovori

Cena kotizacije je 9.900,00 + PDV.*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata. Napomena: Popusti se ne mogu sabirati. Mole se učesnici da blagovremeno dostave svoja pitanja za predavača.

Prijava za seminar: Koreni i prevencija nasilja u školinasilja u školama

PRIJAVITE SE SADA!

Tradicionalna prolećna savetovanja u Vrnjačkoj Banji! April 2023

Zepter hotel Vrnjačka Banja

AKTUELNA PITANJA U OBLASTI PROCESNOG, IMOVINSKOG I RADNOG PRAVA
25-28.4.2023.
Hotel Zepter Vrnjačka Banja

25. 4. 2023.
* Pravo na imovinu u praksi Evropskog suda
Dr Nataša Plavšić, sudija Ustavnog suda Srbije
* Pravo na imovinu u praksi Ustavnog suda
Nenad Petrov, savetnik Ustavnog suda Srbije
* Sporna pitanja u restituciji
Vlastimir Stojanović, Agencija za restituciju
* Reforma upravnog sudstva u procesu jačanja vladavine prava u Republici Srbiji
Radojka Marinković, sudija predsednica Upravnog suda
* Položaj pravosudnih profesija u svetlu novih zakonskih izmena
– Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union

26. 4. 2023.
* Pasivna legitimacija u postupku određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost
– Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
* Naknada za eksproprijaciju
– Prof. dr Milena Trgovčević Prokić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Unovčenje imovine bivših republika u postupku stečaja
– Dr Dragiša B. Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
– Dr Marko Radović, sudija Privrednog suda u Beogradu

* Raspodela likvidacionog ostatka i viška deobne mase
– Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda

27. 4. 2023.
* Povremeni i privremeni poslovi
– Dr Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
* Posredovanje u radnom sporu
– Doc. dr Mila Petrović, Pravni fakultet Univerziteta Union
– Prof. dr Bojan Urdarević, Pravni fakultet u Kragujevcu
* Neopravdano bolovanje kao otkazni razlog
– Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu
* Arbitražno rešavanje radnih sporova u praksi u Republici Srbiji
– Dr Ivica Lazović, direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova

28. 4. 2023.
* Izvršenje u radnom pravu
– Doc. dr Zoran Vavan, docent na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad,
Univerzitet Union, Beograd
* Mobing u medicinskoj praksi
– Prim. dr Marjana Trkulja, psihijatar, Institut za medicinu rada Srbije

Plan rada:
Predavanja i diskusija svakog dana:
10.00 – 14.00 časova (kafe pauza od 30 minuta)
17.00 – 19.00 časova (po potrebi)

Šta dobijate:
* Zbornik radova – sva izlaganja predavača
* Sertifkat o učešću na savetovanju

Cenovnik savetovanja:
Cena kotizacije po učesniku iznosi
42.900,00 RSD + PDV (370,00 EUR / 715,00 BAM).
Pogodnosti:
Za prijavu više od dva učesnika iz jedne ustanove ili preduzeća odobravamo popust 10% za svakog sledećeg učesnika.
Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.

Cenovnik smeštaja:
Smeštaj učesnika je obezbeđen u hotelu Zepter Hotel Vrnjačka Banja 4*
Cene smeštaja su date po 1 osobi na bazi četiri puna pansiona
(24-28. 4. 2023)
1/1 = 47.500,00 RSD ( 405,00 EUR /790,00 BAM)
1/2 = 39.100,00 RSD (355,00 EUR /650,00 BAM)

Pansion počinje 24. 4. 2023. od 15.00 časova.
24. 4. 2023. – večera
25-27. 4. 2023. – doručak, ručak, večera
28. 4. 2023. – doručak i ručak

Prijava za savetovanje
Prijavljujem/o se za učešće na savetovanju: *
Kontakt telefon:
Pitanje za predavače možete ostaviti prilikom prijave ili proslediti naknadno na mejl glosarijum@glosarijum.com.

Jednodnevni seminar – Prestanak radnog odnosa otkazom od strane poslodavca

PRESTANAK RADNOG ODNOSA OTKAZOM OD STRANE POSLODAVCA

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:
2.  12.  2022.
 IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd


Jednodnevni seminar:
Prestanak radnog odnosa otkazom od strane poslodavca

Predavači:
- Dr Nataša Zavođa, viši savetnik, Kabinet ministra bez portfelja za inovacije i tehnološki razvoj
- Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji

 TEME:
I - NORMATIVNI DEO

* Zakon o radu, drugi propisi, opšti akti poslodavca, ugovor o radu, pravilnik o radnoj disciplini, kodeks ponašanja, interna pravila poslodavaca i drugi propisi
* razlozi za prestanak radnog odnosa
* prestanak radnog odnosa otkazom od strane poslodavca u smislu Zakona o radu
* pravna i fizička lica kao poslodavci u smislu Zakona o privrednim društvima; odgovorno lice kod poslodavca
* odlučivanje o prestanku radnog odnosa
* prestanak radnog odnosa direktora u smislu Zakona o radu i drugih propisa
* posebna zaštita od otkaza ugovora o radu

II -  Postupak otkaza ugovora o radu

* Inicijalni akt (prijava nedozvoljene radnje, događaja ili ponašanja), dokaz
* upozorenje zaposlenom, izjašnjenje zaposlenog i donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu (forma i sadržaj rešenja), dostavljanje rešenja
* druge mere umesto otkaza ugovora o radu
* pravne posledice prestanka radnog odnosa posebno ako je usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena  prestala potreba za obavljanjem  određenog posla  ili je  došlo  do smanjenja obima posla
* premeštaj na druge odgovarajuće ili druge poslove kod poslodavca, ukidanje ugovorenih poslova, vrednovanje zaposlenih pre raspoređivanja na nove poslove i zadatke
Prikaz sudske prakse

III - Pravne posledice nezakonitog otkaza ugovora o radu

* Sudska zaštita u smislu člana 195. Zakona o radu
* Vraćanje na rad zaposlenog
* naknada za nezakoniti otkaz ugovora o radu
* prijavljivanje zaposlenog posle vraćanja na rad po nalogu inspekcije rada ili po sudskoj presudi
* obaveza isplate poreza i doprinosa zaposlenom i dr.
prikaz sudske prakse

Okvirna satnica:
10.00 - 11.30 - predavanje
11.30 - 12.00 - pauza
12.00 - 13.00 - predavanje
13.00 - 14.00 - pitanja i odgovori

Prednost rada u manjim grupama: 
- mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačima,
- individualniji pristup,
- efikasniji sistem edukacije,
- informisanja o konkretnim problemima i/ili dilemama.
Svoja pitanja za predavače možete poslati na mejl
glosarijum@glosarijum.rs ili prilikom online prijave.

Cena kotizacije je 10.800,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

POKLON za sve učesnike seminara:
- Sudsko-advokatski rokovnik za 2023. godinu 

Prijavite se!

Rezervišite svoje mesto na seminaru i pošaljite nam svoja pitanja.

Tradicionalna jesenja savetovanja u ponovo Vrnjačkoj Banji! Novembar 2022

Zepter hotel Vrnjačka Banja

1 - 4. 11. 2022.
Zepter hotel Vrnjačka Banja

AKTUELNI PROBLEMI U SUDSKOJ PRAKSI U UPRAVNOM, RADNOM, PROCESNOM I PORODIČNOM PRAVU

1. 11. 2022.

* Evropski standardi u presudama Upravnog suda
– Katarina Manojlović Andrić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Aktuelni problemi u sudskoj praksi Upravnog suda
– Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda
* Postupak upisa u katastar nepokretnosti i žalba
– Ruža Urošević sudija Upravnog suda u penziji
* Odbacivanje tužbe u upravnom sporu
– Željko Škorić, sudija Upravnog suda

2. 11. 2022.

* Novine u statusno organizacionim zakonima
- Dragana Boljević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Zaštita javnog interesa – javna svojina
– Branko Stanić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Troškovi u upravnom, parničnom i krivičnom postupku
– Nadežda Vidić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu
* Novčana kazna u postupku izvršenja i obezbeđenja
- Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda

3. 11. 2022.

* Neka sporna pitanja u aktuelnoj radno-pravnoj praksi
– Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
* Radno-pravni položaj državnih službenika
– Nikola Kitarović, sudija Upravnog suda
* Nematerijalna šteta u sporovima iz radnog odnosa
– Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Kolektivni ugovori
- Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji
* Rad na crno
- Saša Perišić, Inspektorat za rad, pomoćnik direktora

4. 11. 2022.

* Utvrđivanje “najboljeg” interesa deteta
– Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Izdržavanje i regres
– Spomenka Zarić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Sličnosti i razlike postupaka lišenja poslovne sposobnosti i produženja roditeljskog prava
- Prof. dr Milena Trgovčević Prokić, Pravni fakultet Univerziteta Union

Tradicionalna prolećna savetovanja u ponovo Vrnjačkoj Banji! Maj 2022

Zepter hotel Vrnjačka Banja

RADNI ODNOSI, NAKNADA ŠTETE I IZVRŠENJE


Vreme i mesto održavanja: 16 - 20. maja 2022.
Zepter Hotel Vrnjačka Banja ****

17. 5. 2022.

* Vraćanje na rad i sudska nadležnost
- Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog sudau penziji
* Ocenjivanje državnih službenika
- Dr Nataša Zavođa, viši savetnik, rukovodilac Grupe za praćenje realizacije projekata, Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj
* Fleksibilni oblici rada u radnom odnosu i van radnog odnosa
- Persida Jovanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji
* Naknada troškova za ishranu, prevoz i regres za korišćenje godišnjeg odmora
- Ivana Rađenović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

18. 5. 2022.

* Odgovornost za štetu nastalu na radu u radnom odnosu i van radnog odnosa
- Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Naknada štete i prekršajna odgovornost
- Dr Mirjana Martić, sudija i predsednik Izvršnog odeljenja Prekršajnog suda u Beogradu
* Povreda ugovora u privredi
- Dr Marko Radović, sudija Privrednog suda u Beogradu
* Krivična odgovornost likvidacionog i stečajnog upravnika i naknada štete
- Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda
* Stečaj i naknada štete
- Snežana Marić, sudija Privrednog apelacionog suda

19. 5. 2022.

* Potreba reformisanja ZIO
- Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda
* Naknada štete u izvršnom postupku
- Dr Vujadin Masnikosa, zamenik predsednika Komore javnih izvršitelja Republike Srbije
* Neke dileme u primeni Zakona o upisu u katastar nepokretnosti i vodova
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda u penziji
* Zaštita dužnika u izvršnom postupku
- Doc. dr Zoran Vavan, docent na Fakultetu za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, Univerzitet Union, Beograd

20. 5. 2022.

* Svedoci kao dokazno sredstvo u vanparničnom i javnobeležničkom postupku
- Dr Milena Trgovčević Prokić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Poteba reformisanja zakona o veštacima
- Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Diskusija
* Zaključci savetovanja

Tradicionalna jesenja savetovanja u ponovo Vrnjačkoj Banji! Oktobar 2021

Zepter hotel Vrnjačka Banja

19 - 22. 10. 2021.
Zepter hotel Vrnjačka Banja

GRAĐANSKI PROCESNI ZAKONI U PRAKSI

19 - 20. 10. 2021.

* Nužnost izmena ZPP
- Dr Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Sporno pravno pitanje
- Branko Stanić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Presuda
- Irena Trifunović Radulović, sudija Apelacionog suda u Beogradu
* Spor male vrednosti
- Vladimir Vrhovšek, sudija Višeg suda u Beogradu
* Teret dokazivanja
- Doc. dr Vladimir Crnjanski, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Šta još treba menjati u ZPP
- Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji

21. 10. 2021.

* Problemi u sprovođenju izvršenja
- Mladen Pecelj, javni izvršitelj
* Zaštita trećih lica u postupku izvršenja
- Dr Vujadin Masnikosa, javni izvršitelj, zamenik predsednika Komore javnih izvršitelja RS
* Nepravilnosti u sprovođenju izvršenja
- Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu
* Ovlašćenja organa starateljstva u parničnom i izvršnom postupku
- Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Izvršenje odluka prekršajnih sudova
- Dr Mirjana Martić, sudija Prekršajnog suda u Beogradu

22. 10. 2021.

* Odnos suda i arbitraže u sudskoj praksi i zako- nodavstvu Srbije
- Prof. dr Dragor Hiber, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu u penziji
* Sporna pitanja iz nadležnosti javnih beležnika
- Mr Gordana Jovanović, javni beležnik
* Izvršenja odluka privrednih sudova i privre- mene mere
- Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda
* Šta je novo u vanparničnom i javnobeležničkom postupku
- Prof. dr Milena Trgovčević Prokić, Pravni fakultet Univerziteta Union

Vebinar – Troškovi upravnog postupka i upravnog spora

Vebinar: Troškovi upravnog postupka i upravnog spora

Predavač:
Ruža Urošević, sudija Upravnog suda u penziji

TROŠKOVI UPRAVNOG POSTUPKA

 • Vrste troškova upravnog postupka
 • Ko snosi troškove postupka?
 • Troškovi prvostepenog postupka
 • Troškovi drugostepenog postupka
 • Ko prethodno snosi troškove postupka?
 • Predujam troškova
 • Ko odlučuje o troškovima postupka?
 • Ko ima pravo na naknadu troškova i  pravo na nagradu?
 • Oslobađanje  plaćanja troškova
 • Troškovi zastupanja stranke od strane punomoćnika

TROŠKOVI UPRAVNOG SPORA

 • Troškovi tužioca u upravnom sporu
 • Troškovi tužioca u upravnom sporu
 • Troškovi tuženog organa
 • Troškovi zainteresovanog lica
 • Zastupanje više stranaka u upravnom sporu
 • Vrste troškova u upravnom sporu
 • Uslovi za priznavanje troškova
 • Naknada troškova po tužbi zbog ćutanja uprave
 • Odstupanja od pravila o naknadi troškova

Održavanja vebinara:

-  online putem Zoom aplikacije
- 21. april 2021. od 10h do 14h
Okvirna satnica:
10.00 - 11.30 - predavanje
11.30 - 12.00 - pauza
12.00 - 13.30 - predavanje
13.30 - 14.00 - pitanja i odgovori

Cena kotizacije je 4.990,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.
Mole se učesnici da blagovremeno (pre održavanja vebinara) dostave svoja pitanja za predavača.

Vebinar – Mobing – zakon i praksa

Vebinar: Mobing - zakon i praksa

Predavač:
Olga Vučković Kićanović, akreditovani trener i posrednik pri Ministarstvu pravde, licencirani predavač  u Nacionalnoj akademiji,  autor Komentara Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (Socijalno-ekonomski savet 2011, 2015).

Cilj obuke:

 • Praktični odgovori i smernice
  u vezi primene Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, uz poseban  osvrt na situaciju izazvanu pandemijom, a sve na primerima iz prakse.
 • Osposobljavanje učesnika
  za interno rešavanje spora i sticanje ključnih veština posredovanja.

ZAKON O SPREČAVANJU ZLOSTAVLJANJA NA RADU U PRAKSI

> Prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih koje  proističu iz ZSZR
> Razgraničavanje mobinga od kršenja drugih prava, lične preosetljivosti i organizacionih propusta
> Manipulacija mobingom - utvrđivanje i sankcionisanje zloupotrebe prava na zaštitu
> Mobing u koroni: rad od kuće i „multitasking“ – kako zaštiti interes poslodavca, a ne ugroziti prava zaposlenih
> Motivi mobinga, mentalni sklop mobera i žtrve, kako se od mete postaje žrtva
> Oprobani mehanizmi prevencije mobinga i harmonizacije odnosa – primeri dobre prakse

PROCESUIRANJE MOBINGA
Interni postupak – zakonska obaveza i procesni uslov za tužbu

> Pokretanje, tok okončanje, pravno dejstvo
> Sporazum – sadržaj, formulisanje, praćenje primene / primeri iz prakse
> Obustava -  razlozi i pravne posledice / primeri iz prakse
> Utvrđivanje i sankcionisanje  zloupotrebe orava na zaštitu u disciplinskom postupku  / primeri iz prakse

PROCESUIRANJE MOBINGA - Sudski postupak – tužbeni zahtevi i sudska praksa

 > Privremene mere i pravo i uslovi za odbijanje rada uz zaradu
> Prebacivanje tereta dokazivanja na sa tužioca na tuženoga / izazovi, zakon i praksa
> Šta mobing čini “verovatnim”, a čime se “verovatnoća” osporava / primeri iz prakse

MINI OBUKA UČESNIKA ZA USPEŠNO SPROVOĐENJE POSREDOVANJA

> Značaj i uloga posrednika – ovlašćenja, prava i ograničenja u postupku
> Faze i tok posredovanja / hodogram po sesijama
> Ključne emocionalne i socijalne  veštine posrednika na primerima dobre prakse
> Formulisanje sporazuma i obustave
> Mapiranje izvora problema i preporuka poslodavcu

Održavanja vebinara:

- online putem Zoom aplikacije
- 14. april 2021. od 10h do 14h
Okvirna satnica:
10.00 - 11.30 - predavanje
11.30 - 12.00 - pauza
12.00 - 13.30 - predavanje
13.30 - 14.00 - pitanja i odgovori

Cena kotizacije je 4.990,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.
Mole se učesnici da blagovremeno (pre održavanja vebinara) dostave svoja pitanja za predavača.

Vebinar – Emocionalno i socijalno inteligentni lideri

Vebinar: Emocionalno i socijalno inteligentni lideri

Predavač:
Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

U tehnološki razvijenom svetu, gde su promene radikalne i izuzetno brze, da bi neko preduzeće ili udruženje opstalo i dalje napredovalo, mora imati rukovodstvo dovoljno sposobno da se nosi sa drastičnim promenama i upravlja krizom. Zato su, posebno danas, potrebni lideri novog kova, fleksibilni, koji imaju viziju i socijalne veštine da svoju kompaniju uspešno provedu kroz sva iskušenja. U savremenom društvu za poslovni uspeh mnogo su značajniji kreativnost i emocionalne kompetencije, od „hladne“, logičke inteligencije i tehničkih, rutinskih veština.

Emocionalno inteligentni, rezonantni lideri, orijentisani na ljude, na njihove probleme, emocije i motive, kadri su da probude energiju zaposlenih i da ih motivišu da teškoće i krize pretvore u izazove.

Svrha vebinara je da talentovanim liderima (na svim nivoima i u svim domenima, od politike do privrede) ukaže na značaj socijalne i emocionalne inteligencije za uspešno upravljanje kolektivom, koje zaposlenima donosi ne samo lično zadovoljstvo, nego i veći radni učinak, a čitavom preduzeću ugled i profit.

Učesnici vebinara će kroz predavanje saznati koji su bitni aspekti emocionalne inteligencije i koje sposobnosti, socijalne i komunikacijske veštine treba da ima podsticajni, emocionalno inteligentan lider i kako mogu da razviju veštinu aktivnog slušanja, čitanja neverbalnih znakova, kako da spoznaju i upravljaju svojim emocijama, kako da razviju sposobnost empatije, razumevanja i upravljanja emocijama drugih, kako se rešavaju unutargrupni konflikti itd.

Program predviđa zajedničko razmatranje
pitanja i problema kao što su:
> Šta je emocionalna inteligencija i kako utiče ne samo na uspeh u poslu, nego i na uspeh u odnosu sa drugim ljudima i na mentalno zdravlje i dužinu života? 
Zašto je liderima neophodna osim racionalne, „suve“ inteligencije i emocionalna i socijalna inteligencija.
> Ko je lider, kakva je njegova uloga i po čemu se razlikuje od menadžera?
>
Koji su osnovni tipovi  lidera, u čemu je suštinska razlika?
> Koji su stilovi liderstva zastareli i neuspešni u današnjem poslovnom svetu?
> U čemu je bitna razlika između vizionarskog i trenerskog stila liderstva?
>
Šta odlikuje afilijativnog lidera, a šta demokratskog i koje su mane i vrline jednog i drugog liderstva?
> Kakva je samosvest, a kakva društvena svest emocionalno inteligentnog, rezonantnog lidera i koje osobine i veštine treba da ima da mogao da uspešno upravlja samim sobom, a koje da bi upravljao drugima?

Održavanja vebinara:

- online putem Zoom aplikacije
- 11. mart 2021. od 10h do 14h
Okvirna satnica:
10.00 - 11.30 - predavanje
11.30 - 12.00 - pauza
12.00 - 13.30 - predavanje
13.30 - 14.00 - pitanja i odgovori

Cena kotizacije je 4.990,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.
Mole se učesnici da blagovremeno (pre održavanja vebinara) dostave svoja pitanja za predavača.

Prijavite se!

Rezervišite svoje mesto na vebinaru i pošaljite nam svoja pitanja.

VEBINAR: Specifičnosti radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja – aktuelna pitanja sa primerima iz prakse i primena Zakona o opštem upravnom postupku

VEBINAR: Specifičnosti radnog odnosa u ustanovama obrazovanja i vaspitanja - aktuelna pitanja sa primerima iz prakse i primena Zakona o opštem upravnom postupku

Prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada regulisana su opštim i posebnim zakonima. Zbog velikog broja zakona koji regulišu radnopravni status zaposlenih, često se pojavljuju nedoumice u primeni.

Postoje mnoga nerešena pitanja vezana za uslove za prijem u radni odnos, postupak i način prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vreme, te prestanak ugovora o radu.

Aktuelna pitanja su i status pripravnika, specifičnost radnog odnosa nastavnika verske nastave, pedagoškog i andagoškog asistenta, ugovor o izvođenju nastave, kaznene odredbe.

Takođe, sporna je i primena Zakona o opštem upravnom postupku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja.

Teme i predavači:

- Uslovi za prijem u radni odnos (obrazovanje nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika, sekretara)
- Uslov za rad (licenca za nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika, sekretara)
- Zasnivanje radnog odnosa, odnosno postupak prijema u radni odnos (preuzimanje sa liste, preuzimanje koje nije sa liste, na osnovu konkursa)
- Radni odnos na neodređeno vreme (postupak prijema)
- Radni odnos na određeno vreme (način prijema, trajanje radnog odnosa na određeno vreme)
- Status pripravnika
- Specifičnosti radnog odnosa nastavnika verske nastave, pedagoškog i andragoškog asistenta
- Ugovor o izvođenju nastave
- Prestanak radnog odnosa
- Kaznene odredbe

predavač: Biljana Antić, dipl. pravnik

Primena Zakona o opštem upravnom postupku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja
- Upravni postupak
- Upravna stvar
- Supsidijarna i shodna primena drugog zakona
- Zasnivanje radnog odnosa 
(rešenje da niko nije izabran, rešenje o izboru kandidata i rešenje direktora po žalbi)
- Obavezni sastavni delovi rešenja
- Dostavljanje i konačnost rešenja 

predavač: Ruža Urošević, sudija Upravnog suda u penziji

Održavanje vebinara:

Prvi termin: 25. januar 2021. - održano
- on-line putem Zoom aplikacije
Okvirna satnica:
14.30 - 15.30 : prvo predavanje
15.30 - 15.40 : pauza
15.45 - 16.45 : drugo predavanje
16.45 - 17.30 : pitanja i odgovori

Cena kotizacije po vebinaru je 4.990,00 + PDV.
*Za prijavu većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih seminara odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Napomena: Mole se učesnici da blagovremeno (pre održavanja vebinara) dostave svoja pitanja za predavače.