Category Archives for "Savetovanja"

Tradicionalna jesenja savetovanja u Vrnjačkoj Banji! Oktobar-novembar 2018

I savetovanje (29.10 – 31.10.2018)
 Zakon o privrednim društvima – nova zakonska rešenja i sporna pitanja

Nova zakonska rešenja u postupku likvidacije privrednih društava
– Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Sticanje i sloboda prenosa udela u društvu sa ograničenom odgovornošću
– Branko Stanić, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Dejstvo sudske odluke u postupku prinudnog otkupa akcija
– Dragiša Slijepčević, sudija Vrhovnog kasacionog suda

Položaj preduzetnika po Zakonu o privrednim društvima
– Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda

Prestanak društva po odluci suda
– Tatjana Matković Stefanović, sudija Privrednog apelacionog suda

Raspolaganje imovinom velike vrednosti
– Dragica Lakić savetnik Vrhovnog kasacionog suda

Ništavost statusnih ugovora
– Biljana Kantar savetnik Vrhovnog kasacionog suda

Aktuelna pravna shvatanja sudske prakse Privrednog apelacionog suda
– Jelena Vildović sudija Privrednog apelacionog suda

II savetovanje (1.11 – 3.11.2018)
Sporna pitanja u izvršnom postupku i u postupku veštačenja

Izvršne isprave donete u postupku izvršenja
– Prof. dr Nebojša Šakrić, Pravni fakultet Univerziteta Union

Izvršenje na akcijama i udelima
– Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda

Verodostojne isprave
– Jasmina Stamenković, sudija Privrednog apelacionog suda

Mere obezbeđenja i prodaja nepokretnosti
– Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu

Potreba reformisanja Zakona o veštačenju
– Prof. dr Nebojša Šakrić, Pravni fakultet Univerziteta Union

Veštačenje u parničnom postupku
– Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda

Veštačenje u vanparničnom postupku
– Dr Milena Trgovčević Prokić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu

Uloga i zadaci procenitelja i veštaka u postupku izvršenja
– Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu

Tradicionalna prolećna savetovanja u Vrnjačkoj Banji! April 2018

 I savetovanje (23-25.4.2018)

ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I O NOVINAMA U ZAKONU O RADU

1. Odnos opštih i posebnih propisa o radu
– Dr Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda u penziji
2. Izmene i dopune Zakona o radu iz 2017. godine
– Bojana Potežica, ekspert iz oblasti radnog prava
3. Radni odnos funkcionera po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Dr Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda u penziji
4. Vrste radnog odnosa i radnih mesta po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Milan Ivošević, advokat
5. Popunjavanje radnih mesta po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Jelena Ljubinković, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
6. Stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Dražen Maravić, v.d. direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
7. Disciplinska i odštetna odgovornost službenika zaposlenih u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Dr Zoran Ivošević, sudija Vrhovnog suda u penziji
8. Prestanak radnog odnosa i prestanak potrebe za radom
– Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
9. Zaštita prava službenika
– Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
10. Radni odnos nameštenika po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
11. Upravljanje ljudskim resursima po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Bojana Potežica, ekspert iz oblasti radnog prava
12. Posebni propisi za organe, službe i organizacije AP Vojvodine
– Dr Vesna Bilbija, savetnik Upravnog suda

II savetovanje (26-28.4.2018)
ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA U UPRAVNOM SPORU

1. Pravna priroda akta donetog u postupku ostvarivanja prava i dužnosti službenika
– Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
2. Upravnosudska zaštita prava službenika
– Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda
3. Uslovi za podnošenje tužbe zbog ćutanja uprave u radnom sporu
– Dušanka Marjanović, sudija Upravnog suda
4. Ostvarivanje prava službenika na plaćenom odsustvu
– Dr Vesna Bilbija, savetnik Upravnog suda
5. Radnopravni status zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite i školstvu
– Biljana Antić, prosvetni inspektor
6. Sudska zaštita u postupcima imenovanja i razrešenja direktora škole
– Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
7. Plate, druga primanja i naknade u Vojsci Srbije
– Tomislav Medved, sudija Upravnog suda
8. Ostvarivanje prava na odmore i odsustva u Vojsci Srbije
– Sandra Paunović, savetnik Upravnog suda
9. Shodna primena opštih procesnih zakona u disciplinskom postupku
– Radojka Marinković, sudija Upravnog suda
10. Utvrđivanje odgovornosti službenika i izricanje mera u disciplinskom postupku
– Zorica Kitanović, sudija Upravnog suda

Tradicionalna jesenja savetovanja u Vrnjačkoj Banji! Oktobar 2017

I savetovanje
PRIMENA PROPISA U JAVNOJ UPRAVI (23-25.10.2017)
Upravno sudstvo i reforma upravnog sudstva u Republici Srbiji
– Jelena Ivanović, predsednik Upravnog suda
Reforma javne uprave u Republici Srbiji
– Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
E-uprava i E-sud
– Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda
Prikaz novog Zakona o opštem upravnom postupku
– Jelena Ivanović, predsednik Upravnog suda
Veza između upravnog spora i upravnog postupka
– Prof. dr Zoran Tomić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Naredba kao upravni akt
– Radojka Marinković, sudija Upravnog suda
Delimično i dopunsko rešenje u Zakonu o opštem upravnom postupku
– Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
Odlaganje izvršenja
– Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda
Značaj poreske opomene u poreskom postupku kroz upravno-sudsku praksu
– Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
Razlika između mobinga i konflikta
– Olga Vučković Kićanović, Agencija za mirno rešavanje radnih sporova
Sudska zaštita u slučaju mobinga
– Dr Vesna Bilbija, savetnik Upravnog suda – Odeljenje u Novom Sadu

II savetovanje
SPORNA PITANJA U PRIMENI ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU (26-28.10.2017)
Prikaz spornih pitanja – opšti pogled na ZIO
– Prof. dr Nebojša Šarkić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union
Razgraničenje nadležnosti između suda i javnog izvršitelja za sprovođenje izvršenja i obezbeđenja
– Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda
Pravni lekovi – sporna pitanja
– Jasmina Stamenković, sudija Privrednog apelacionog suda
Nepokretnost i hipoteka – sporna pitanja
– Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu
Troškovi postupka – sporna pitanja
– Mirjana Dimitrijević, izvršitelj imenovan za područje Višeg suda u Beogradu i Privrednog suda u Beogradu
Plan reorganizacije u stečaju kao izvršna isprava prema ZIO
– Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
Rad izvršitelja – sporna pitanja
– Aleksandra Trešnjev, predsednik Komore javnih izvršitelja
Javnobeležnička isprava – sporna pitanja
– Dr Đorđe Sibinović, javni beležnik
– Prof. dr Nebojša Šarkić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union

Tradicionalna prolećna savetovanja u Vrnjačkoj Banji! April 2017

I SAVETOVANJE (24-26.4.2017)
RADNO PRAVO
Dalji razvoj radnog zakonodavstva i planovi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
– Zoran Lazić, pomoćnik ministra, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Novi i ređi oblici sudske zaštite prava iz radnog odnosa
– Prof. dr Zoran Ivošević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u penziji
Dozvoljenost revizije, revizijski razlozi i revizijski postupak
– Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
Praksa Vrhovnog kasacionog suda u rešavanju sporova po redovnoj reviziji
– Milan Ivošević, advokat
Praksa Vrhovnog kasacionog suda u rešavanju sporova po posebnoj reviziji
– Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
Interni i javni konkurs za popunu radnih mesta u organima države, autonomne pokrajine i lokalne samouprave
– Bojana Potežica, Ministarstvo državne uprave i lokalne samourave
Premeštaj službenika u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave
– Bojana Potežica, Ministarstvo državne uprave i lokalne samourave
Sudska zaštita prava službenika i nameštenika u organima države, autonomne pokrajine i lokalne samouprave
– Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

II SAVETOVANJE (27-29.4.2017)
NOVI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
*Opšti pogled na načela i upravno postupanje
  *Osnovna pravila postupka
– Prof. dr Zoran Tomić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
*Prvostepeni postupak
   *Rešenje
      *Zaključak
– Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
*Pravna sredstva
   *Prigovor
      *Žalba
– Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda
*Posebni slučajevi – vanredna pravna sredstva
   *Uklanjanje i menjanje rešenja
      *Izvršenja
         *Kaznene odredbe
– Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog suda Srbije u penziji

Tradicionalna jesenja savetovanja u Vrnjačkoj Banji! Oktobar 2016

I SAVETOVANJE (24-26.10.2016)
RADNI ODNOSI U JAVNOM SEKTORU
1. Zakoni i zakonski propisi o radu u javnom sektoru
– Prof. dr Zoran Ivošević, Pravni fakultet Univerziteta Union
2. Ustavnosudska zaštita prava državnih službenika
– Mr Nataša Plavšić, zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
3. Ostvarivanje i zaštita prava službenika u organima i službama države, autonomne pokrajine i lokalne samouprave
– Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
4. Pravni položaj javnih funkcionera
– Prof. dr Zoran Ivošević, Pravni fakultet Univerziteta Union
5. Novčana primanja zaposlenih u javnom sektoru
– Danijela Rajković, rukovodilac grupe za zarade u Sektoru za rad Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
6. Novi Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
– ekspert Ministarstva
7. Stavovi sindikata o propisima koji se odnose na primanja zaposlenih
– Slađanka Milošević, predsednik Sindikata pravosuđa
8. Vrste radnog odnosa, prava i dužnosti službenika prema Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Milan Ivošević, advokat
9. Disciplinska odgovornost službenika i nameštenika u organima i službama u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije
10. Odgovornost za štetu po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– Prof. dr Zoran Ivošević, Pravni fakultet Univerziteta Union
11. Prestanak radnog odnosa prema odredbama Zakona o radu i odnos sa posebnim zakonima za zaposlene u javnom sektoru
– Zoran Lazić, pomoćnik ministra, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
12. Novine u Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
– ekspert Ministarstva
13. Osvrt na novi Zakon o policiji – primena radnopravnih instituta
– Vesna Nikolić, advokat
OKRUGLI STO “SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU”
– Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
– Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

II SAVETOVANJE (27-29.10.2016)
POČETAK PRIMENE ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

1. Shodna primena Zakona o parničnom postupku u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
– Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union
2. Zajednička prodaja nepokretnosti i pokretnih stvari (prikaz postupka i neka sporna pitanja)
– Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda
3. Delotvornost i dometi pravnih lekova u postupku izvršenja i obezbeđenja po novom ZIO (sa posebnim osvrtom na postupak na osnovu verodostojne isprave)
– Jasmina Stamenković, sudija Privrednog apelacionog suda
4. Tužbe kao posebna pravna sredstva uređena novim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju
– Vesna Todorović, sudija Privrednog apelacionog suda
5. Postupanje – sudska praksa prvostepenog i drugostepenog suda
– Miroslav Nikolić, predsednik Privrednog apelacionog suda
6. Novine i izmene kod izvršenja na nepokretnostima i kod sredstava obezbeđenja u novom ZIO
– Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu
7. Izvršenje u porodičnim stvarima
– Prof. dr Milan Počuča, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija
8. Odnos stečajnog i izvršnog prava
– Dr Dragiša Slijepčević, sudija Ustavnog suda Srbije
9. Pravila profesionalnog ponašanja javnih izvršitelja (etički standardi)
– Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union
10. Prigovori na rad izvršitelja
– Mirjana Dimitrijević, izvršitelj imenovan za područje Višeg suda u Beogradu i Privrednog suda u Beogradu

Tradicionalna prolećna savetovanja u Vrnjačkoj Banji! April 2016

I SAVETOVANJE (18-20. IV 2016)
NAJZNAČAJNIJE NOVINE U PROPISIMA O RADU I PO OSNOVU RADA
1. Vrste i zasnivanje radnog odnosa, zaključivanje ugovora o radu, aneks ugovora o radu i načini njegovog zaključivanja

– Prof. dr Zoran Ivošević, Pravni fakultet Univerziteta Union
2. Upućivanje i zaštita državljana Srbije na privremenom radu u inostranstvu i zapošljavanje stranaca u Srbiji
– Ljiljana Džuver, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
– Zoran Lazić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
3. Radni odnos na određeno vreme, radno vreme, odmori i odsustvo
– Milan Ivošević, advokat
4. Zaštita omladine, materinstva, osoba sa invaliditetom ili zdravstvenim smetnjama
– Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
5. Pravni položaj uzbunjivača
– Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
6. Zarada, naknada zarade, druga primanja, vrednovanje živog i minulog rada
– Prof. dr Zoran Ivošević, Pravni fakultet Univerziteta Union
7. Radnopravni položaj zaposlenih kod poslodavca u stečaju
– Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
8. Uloga Fonda solidarnosti u zaštiti prava iz radnog odnosa
– Jablan Obradović, direktor Fonda solidarnosti
9. Prestanak i pravne posledice prestanka radnog odnosa, udaljenje sa rada i disciplinske mere
– Prof. dr Zoran Ivošević, Pravni fakultet Univerziteta Union
10. Radni vek i penzionisanje, sa posebnim osvrtom na položaj žena
– Gordana Vićentijević, dipl. pravnik
11. Ovlašćenja i rezulatati Inspekcije rada u primeni noveliranih radnopravnih propisa
– Goran Marković, Inspekcija rada
12. Vansudska zaštita prava iz radnog odnosa
– Olga Vučković Kićanović, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova
13. Sudska zaštita prava iz radnog odnosa i uloga Vrhovnog kasacionog suda u toj zaštiti
– Snežana Andrejević, sudija Vrhovnog kasacionog suda
14. Izvršne i verodostojne isprave u sferi rada i njihovo prinudno izvršenje
– Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union

II SAVETOVANJE (21-23. IV 2016)
PRIMENA NOVOG ZAKONA O IZVRŠENJU  I OBEZBEĐENJU
1. Načela izvršnog postupka

– Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union
2. Sredstva izvršenja
– Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda
3. Prodaja nepokretnosti
– Zoran Rogić, sudija Trećeg osnovnog suda u Beogradu
4. Verdostojne isprave i pravni lekovi prema novom ZIO
– Jasmina Stamenković, sudija Privrednog apelacionog suda
5. Hipoteka i izvršni postupak
– Mr Vladimir Crnjanski, doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta Union
6. Privremene mere prema ZPP i ZIO
– Vida Petrović-Škero, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji
7. Načelo efikasnosti i ekonomičnosti u ZIO
– Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
8. Izbor, ovlašćenja i odgovornost javnih izvršitelja
– Branislava Apostolović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
9. Određivanje javnog izvršitelja
– Dr Gordana Stanković, Pravni fakultet Univeziteta u Nišu
– Dr Milena Trgovčević – Prokić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu
10. Specifičnost izvršenja odluka upravnih sudova  i izvršnost upravnog akta
– Dr Jadranka Injac, sudija Upravnog suda
11. Odnos stečajnog i izvršnog prava
– Gordana Ajnšpiler Popović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
12. Izvršna javnobeležnička isprava
– Dr Milena Trgovčević-Prokić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu
– Dr Đorđe Sibinović, javni beležnik u Beogradu
13. Evropski izvršni naslov
– Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union
14. Položaj izvršitelja prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
– Mirjana Dimitrijević, izvršitelj
OKRUGLI STO “Iskustva izvršitelja u primeni ZIO”
22. IV 2016. (u okviru popodnevnog rada)