Category Archives for "Savetovanja"

Jednodnevni seminar – Rad u vreme koronavirusa

- AKTUELNO -

BROJ MESTA OGRANIČEN | RAD U MANJIM GRUPAMA

Organizacija seminara će biti u skladu sa preporučenim merama, a u vezi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 - koronavirusa.

Jednodnevni seminar: Rad u vreme koronavirusa (radno pravo)

Predavači:
- Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji
- Milan Ivošević, advokat

 • Prednost rada u manjim grupama: 
  - mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačima,
  - individualniji pristup,
  - efikasniji sistem edukacije,
  - informisanja o konkretnim problemima i/ili dilemama.
TEME:
I - ZAKON O RADU
 1. Obavljanje poslova sa povećanim rizikom
 2. Obavljanje poslova van prostorija poslodavca radom na daljinu i radom od kuće
 3. Modifikacije radnog vremena uvođenjem nepunog i skraćenog radnog vremena, smenskog i prekovremenog rada
 4. Privremeno upućivanje zaposlenog kod drugog poslodavca
 5. Poremećaji u radu zbog: prekida ili smanjenja obima rada bez krivice zaposlenog i prekida rada po naredbi nadležnog državnog organa.
 6. Posebna zaštita zaposlenih na radu omladine, trudnica i osoba sa invaliditetom
 7. Uvođenje minimalne zarade
 8. Naknada štete zbog krajnje nepažnje poslodavca
 9. Višak zaposlenih
 10. Udaljenje sa rada i disciplinske mere
 11. Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca zbog povrede radnih obaveza i nepoštovanja radne discipline
 12. Preobražaj radnog odnosa na određeno vreme (ako bude zasnovan po prestanku radnog odnosa) u radni odnos na neodređeno vreme
 13. Preobražaj rada van radnog odnosa (ako bude zasnovan van radnog odnosa) u rad u radnom odnosu na neodređeno vreme
II - ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
 1. Pravo na naknadu zarade zbog propisane mere obavezne izolacije kliconoša ili zbog zarazne bolesti
III - ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI
 1. Pravo na naknadu zarade
Svoja pitanja za predavače možete poslati na mejl
glosarijum@glosarijum.rs ili prilikom online prijave.

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 10. jun 2020, od 10h do 14h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

POKLON za sve učesnike seminara:
- Stručna literatura iz oblasti radnog prava

Prijavite se!

Rezervišite svoje mesto na seminaru i pošaljite nam svoja pitanja.

Jednodnevni seminar – Emocionalno i socijalno inteligentni lideri

BROJ MESTA OGRANIČEN | RAD U MANJIM GRUPAMA

Organizacija seminara će biti u skladu sa preporučenim merama, a u vezi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 - koronavirusa.

Jednodnevni seminar - Emocionalno i socijalno inteligentni lideri

Predavač:
Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

Pojam emocionalne inteligencije veoma rano, čak pre akademskih psihologa, privukao je veliku pažnju lidera, menadžera i eksperata iz sveta biznisa, ekonomije i politike, koji su prvi shvatili, svakako ne slučajno, njegov veliki praktični potencijal.
U tehnološki razvijenom svetu, gde su promene radikalne i izuzetno brze, da bi neko preduzeće ili udruženje opstalo i dalje napredovalo, mora imati rukovodstvo dovoljno sposobno da se nosi sa drastičnim promenama i upravlja krizom. Zato su, posebno danas, potrebni lideri novog kova, fleksibilni, koji imaju viziju i socijalne veštine da svoju kompaniju uspešno provedu kroz sva iskušenja. U savremenom društvu za poslovni uspeh mnogo su značajniji kreativnost i emocionalne kompetencije, od „hladne“, logičke inteligencije i tehničkih, rutinskih veština.
U modernom svetu lideri starog kova su prevaziđeni i neuspešni. Lideri koji ignorišu ljudske potrebe i osećanja, a isključivo jure uspeh na tržištu i profit, nisu u stanju da se nose sa teškoćama i porazima. Nasuprot njima, emocionalno inteligentni, rezonantni lideri, orijentisani na ljude, na njihove probleme, emocije i motive, kadri su da probude energiju zaposlenih i da ih motivišu da teškoće i krize pretvore u izazove.
Svrha seminara je da talentovanim liderima (na svim nivoima i u svim domenima, od politike do privrede) ukaže na značaj socijalne i emocionalne inteligencije za uspešno upravljanje kolektivom, koje zaposlenima donosi ne samo lično zadovoljstvo, nego i veći radni učinak, a čitavom preduzeću ugled i profit.
Na seminaru, kroz predavanje, učesnici će saznati koji su bitni aspekti emocionalne inteligencije i koje sposobnosti, socijalne i komunikacijske veštine treba da ima podsticajni, emocionalno inteligentan lider. Kroz diskusiju saznaće i kako mogu da razviju veštinu aktivnog slušanja, čitanja neverbalnih znakova, kako da spoznaju i upravljaju svojim emocijama, kako da razviju sposobnost empatije, razumevanja i upravljanja emocijama drugih, kako se rešavaju unutargrupni konflikti itd.

 • Prednost rada u manjim grupama: 
  - mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačima,
  - individualniji pristup,
  - efikasniji sistem edukacije,
  - informisanja o konkretnim problemima i/ili dilemama.

Program predviđa zajedničko razmatranje
pitanja i problema kao što su:
> Šta je emocionalna inteligencija i kako je mogućan spoj „nespojivog“- osećanja i
razumnog mišljenja?

> Kako to da emocionalna inteligencija bitno utiče ne samo na uspeh u poslu, nego i na uspeh u odnosu sa drugim ljudima i na mentalno zdravlje i dužinu života?
Zašto je liderima za uspešno obavljanje svoje uloge neophodna osim racionalne, „suve“
inteligencije i emocionalna i socijalna inteligencija.

> Ko je lider, kakva je njegova uloga i po čemu se razlikuje od menadžera?
> Koja su dva osnovna tipa lidera, u čemu je suštinska razlika između disonantog i
rezonantnog lidera?

> Zašto su stilovi liderstva poput diktiranja tempa i zapovedanja zastareli i neuspešni u
današnjem poslovnom svetu?

> U čemu je bitna razlika između vizionarskog i trenerskog stila liderstva, kada su oba u klasi rezonantnog liderstva?
> Šta odlikuje afilijativnog lidera, a šta demokratskog i koje su mane i vrline, jednog i
drugog liderstva?

> Kakva je samosvest, a kakva društvena svest emocionalno inteligentnog, rezonantnog
lidera?

> Koje osobine i veštine treba da ima rezonantni lider da mogao da uspešno upravlja samim sobom, a koje da bi upravljao drugima?

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 18. jun 2020, od 10h do 14h 
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Prijavite se!

Rezervišite svoje mesto na seminaru i pošaljite nam svoja pitanja.

|ODLOŽENO| Tradicionalna prolećna savetovanja u ponovo Vrnjačkoj Banji! Maj 2020

Savetovanja su odložena, o novim terminima ćemo Vas blagovremeno obavestiti.

Zepter hotel Vrnjačka Banja

I savetovanje (18-20. maj 2020)
Zepter hotel Vrnjačka Banja

Primena propisa u oblasti rada


* Sudska praksa kao izvor pravnog poretka
- Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji
* Prestanak radnog odnosa - praksa Ustavnog suda i njen domašaj
- Nenad Petrov, stručni saradnik u Ustavnom sudu
* Praksa Vrhovnog kasacionog suda u primeni opštih propisa o radu
-Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Praksa Vrhovnog kasacionog suda u rešavanju sukoba nadležnosti između Upravnog suda i drugih sudova u oblasti radnih odnosa
- Katarina Manojlović Andrić, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Praksa Upravnog suda u primeni propisa o radu u organima i službama države
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
* Praksa Privrednog apelacionog suda u rešavanju radnih sporova nakon otvaranja stečaja
- Jasminka Obućina, predsednik Privrednog apelacionog suda
* Sudska zaštita prava na rad nakon prestanka stečajnog razloga
- Dr Marko Radović, sudija Privrednog suda u Beogradu
* Praksa u primeni propisa o mirnom rešavanju radnih sporova, sa posebnim osvrtom na propise o mobingu
– Olga Vučković Kićanović, akreditovani trener i posrednik pri Ministarstvu pravde
* Praksa u sporovima povodom dosadašnjeg agencijskog zapošljavanja i suočavanje sa Zakonom o agencijskom zapošljavanju
- Nataša Nikolić, rukovodilac Usluga za personalnu administraciju NIS
- Milan Ranđelović, menadžer za radno-pravne odnose NIS
* Procesna pravila o parnicama iz radnih odnosa
- Prof. dr Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije i univerzitetski profesor u penziji
* Punomoćnik i komisionar u sporovima iz radnih odnosa
- Milan Ivošević, advokat
* Praksa u primeni propisa o izvršenju presude vraćanja zaposlenog na rad
- Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union

II savetovanje (21 - 23. maj 2020)
Zepter hotel Vrnjačka Banja

Novine u izvršnom zakonodavstvu Srbije

* Šta nije uneto u izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju
- Prof. dr Nebojša Šarkić, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Prikaz novina u oblasti izvršnih isprava
- Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda
* Prodaja nepokretnosti
- Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu
* Prvostepeni postupak
- Nikola Stošić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu
* Verodostojne isprave i pravni lekovi
- Jasmina Stamenković, sudija Vrhovnog kasacionog suda
* Mere obezbeđenja i hipoteka
- Doc. dr Vladimir Crnjanski, Pravni fakultet Univerziteta Union
* Izvršnost javnobeležnikih akata i vanparnične odluke
- Dr Milena Trgovčević Prokić, sudija Drugog osnovnog suda u Beogradu, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union
* Posebni postupci – vraćanja radnika na rad, izvršenje u porodičnim stvarima i sl.
- Zoran Vavan, doktorand, Pravni fakultet Univerziteta Union

Jednodnevni seminar – Mobing – Zakon i praksa

BROJ MESTA OGRANIČEN | RAD U MANJIM GRUPAMA

Mobing - Zakon i praksa
Predavač: Olga Vučković Kićanović,
akreditovani trener i posrednik pri Ministarstvu pravde,
licencirani predavač na temu mobinga u Nacionalnoj akademiji, autor Komentara Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu

 • Jednodnevni seminar koji će Vam dati praktične odgovore na sva pitanja u vezi primene Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu.
 • TEME:
  - Prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih koje proističu iz Zakona
  - Šta je mobing po ZSZR, a šta manipulacija, subjektivni doživljaj i zloupotreba prava na zaštitu – primeri iz prakse
  - Procesuiranje mobinga i prebacivanje tereta dokazivanja na tuženoga
  - Šta mobing čini “verovatnim”, a čime se “verovatnoća” osporava – zakon i praksa
  - Interni postupak rešavanja spora posredovanjem – pokretanje, tok, okončanje, pravno dejstvo
  - Sporazum – sadržaj, formulisanje, praćenje primene - primeri iz prakse
  - Obustava - razlozi i pravne posledice - primeri iz prakse
  - Alati i veštine uspešnog posredovanja – primeri iz prakse

  - Šta je zloupotreba prava na zaštitu - primeri iz prakse
  - Pravo poslodavca na utvrđivanje zloupotrebe prava na zaštitu od mobinga
  - Sudski postupak – tužbeni zahtevi i naknada štete - primeri iz prakse
  - Privremene mere i pravo na odbijanje rada uz zaradu - primeri iz prakse
  - Po želji učesnika RADIONICA – simulacija posredovanja spora povodom mobinga
 • Prednost rada u manjim grupama:
  - mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačima,
  - individualniji pristup,
  - efikasniji sistem edukacije,
  - informisanja o konkretnim problemima i/ili dilemama.
OČEKIVANI ISHOD SEMINARA:
prepoznavanje mobinga i razgraničavanje od zloupotrebe prava na zaštitu, osposobljavanje polaznika za interno rešavanje spora i uvođenje oprobanih preventivnih mera suzbijanja mobinga, upoznavanje sa sudskom praksom internih i sudskih rešenja.

RADNI MATERIJAL: PPP, tekstovi o mobingu, dokazivanju, veštačenju, primeri akta o pokretanju postupka, sporazuma i obustave, presude.

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 30. mart 2020, od 10h do 14h - ODLOŽENO DO DALJNJEG
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Jednodnevni seminar – Troškovi upravnog postupka i upravnog spora, sa aktuelnom sudskom praksom

BROJ MESTA OGRANIČEN | RAD U MANJIM GRUPAMA

Troškovi upravnog postupka, sa aktuelnom sudskom praksom
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

Troškovi upravnog spora, sa aktuelnom sudskom praksom
- Mira Stević Kapus, sudija Upravnog suda

 • Prednost rada u manjim grupama: 
  - mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačima,
  - individualniji pristup,
  - efikasniji sistem edukacije,
  - informisanja o konkretnim problemima i/ili dilemama.

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 20. mart 2020, od 10h do 14h - ODLOŽENO DO DALJNJEG
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

POKLONI za sve učesnike seminara:
- Sudsko-advokatski rokovnik za 2020. godinu (prilikom uplate kotizacije šaljemo rokovnik na Vašu adresu)
- Stručna literatura iz oblasti upravnog prava (zbornici radova)

Jednodnevni seminar – Zaštita podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama od javnog značaja

BROJ MESTA OGRANIČEN | RAD U MANJIM GRUPAMA

Zaštita podataka o ličnosti
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Slobodan pristup informacijama od javnog značaja
- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda

 • Prednost rada u manjim grupama: 
  - mogućnost komunikacije svakog učesnika sa predavačima,
  - individualniji pristup,
  - efikasniji sistem edukacije,
  - informisanja o konkretnim problemima i/ili dilemama.

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 6. mart 2020, od 10h do 14h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd
* U pauzama posluženje.

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

POKLONI za sve učesnike seminara:
- Sudsko-advokatski rokovnik za 2020. godinu (prilikom uplate kotizacije šaljemo rokovnik na Vašu adresu)
- Stručna literatura iz oblasti upravnog prava (zbornici radova)

Jednodnevni seminar – Vršnjačko nasilje u osnovnoj školi: oblici, koreni, prevencija i tretman

Vršnjačko nasilje u osnovnoj školi: oblici, koreni, prevencija i tretman

Vršnjačko nasilje u osnovnoj školi je ozbiljan problem kako za pojedinačnog učenika (žrtvu, nasilnika), njegovu porodicu, razred, školu, tako i za celokupno društvo. S obzirom da nasilničko ponašanje u školi ne prolazi samo od sebe, potrebno je što pre delovati kada se pojavi. Zato je za prevenciju vršnjačkog nasilja važno da se sa njegovim sprečavanjem počne što ranije, već u nižim razredima osnovne škole.
Nasilje u školi kao ozbiljan i urgentni društveni problem, mora se rešavati sistemski, koordinacijom mnogih institucija (od porodice, preko škole, pa do skupštine i vlade).
Seminar sa diskusijom ima za cilj da se ukaže na prirodu, oblike, korene i načine prevencije nasilničkog ponašanja vršnjaka na osnovnoškolskom uzrastu. Zatim, da pruži pomoć učenicima i osoblju škole (direktoru, nastavnicima, razrednim starešinama, stručnim saradnicima, psiholozima, pedagozima, obezbeđenju, spremačicama itd.) u prepoznavanju različitih vrsta nasilja i u njihovoj borbi protiv nasilja (kako sprečiti nasilje, kako stvoriti dobru klimu u razredu, kako rešavati sukobe, šta raditi sa nasilnikom, a šta sa žrtvom itd.). A krajnji cilj je da se deca u školi osećaju sigurno, zbrinuto, prihvaćeno i zadovoljno.
Kroz predavanje i diskusiju učesnici ovog programa imaju priliku da ovladaju kako teorijskim znanjem o problemima nasilničkog ponašanja, ali i praktičnim veštinama (socijalne veštine uspešne komunikacije, empatije, medijacije) kojima se mogu poslužiti u njegovom suzbijanju.

Program predviđa zajedničko razmatranje
pitanja i problema kao što su:
> Kako razlikovati vršnjačke sukobe, koškanje, zadirkivanje od vršnjačkog nasilja?
> Koji su činioci koji utuču na porast nasilja učenika u osnovnoj školi? Koja je uloga porodice, a koja šire socijalne sredine?
Kako prepoznati decu koja su sklona nasilju, a kako decu koja često postaju žrtve?
> Zašto su neka deca često sklona nasilju, koji su njihovi motivi i ciljevi?
> Da li nulta tolerancija na nasilje znači suzbijanje svake agresovnosti učenika?
> Kakva je uloga roditelja i porodice u sprečavanju nasilja u školi?
> Da li strogim kaznama može iskoreniti vršnjačko nasilje u školi?
> Koje su preventivne mere u suzbijanju vršnjačkog nasilja u školi najprimerenije i najdelotvornije?

Predavač:
Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 23. decembar 2019, od 10h do 14h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Jednodnevni seminar – Vršnjačko nasilje u srednjoj školi: oblici, koreni, prevencija i tretman

Vršnjačko nasilje u srednjoj školi: oblici, koreni, prevencija i tretman

Vršnjačko nasilje u srednjoj školi može imati dramatične oblike i dovesti do teških posledica ne samo za učesnike nasilja (žrtvu, nasilnika), porodicu, razred, školu, nego i za celokupno društvo. Zato je za prevenciju i tretman vršnjačkog nasilja na starijem uzrastu potrebno mnogo stručnog znanja, veštine i strpljenja.
Nasilje u srednjoj školi koje postaje ozbiljan i urgentni društveni problem, mora se rešavati planski i sistemski, koordinacijom mnogih institucija (od porodice, preko škole, centara za socijalni rad, policije, sudstva, NVO, pa do skupštine i vlade).
Seminar sa diskusijom ima za cilj da se ukaže na prirodu, oblike, korene i načine prevencije nasilničkog ponašanja učenika u srednjoškolskom uzrastu. Zatim, da pruži pomoć učenicima i osoblju škole (direktoru, nastavnicima, razrednim starešinama, stručnim saradnicima, psiholozima, pedagozima, obezbeđenju, spremačicama itd.) u prepoznavanju različitih vrsta nasilja (verbalnog, fizičkog, seksualnog i posebno, nasilja na društvenim mrežama) i u njihovoj borbi protiv nasilja (kako sprečiti nasilje, kako stvoriti dobru klimu u razredu, kako nenasilno rešavati sukobe, šta raditi sa nasilnikom, a šta sa žrtvom itd.). A krajnji cilj je da se deca u školi osećaju bezbedno, dobro, prihvaćeno i prijatno.
Kroz predavanje i diskusiju učesnici ovog programa imaju priliku da ovladaju teorijskim znanjem o psihološkoj prirodi, uzrocima i problemima nasilničkog ponašanja, ali i praktičnim veštinama (socijalne veštine kao što su uspešna komunikacija, preusmeravanje agresivnosti, kontrola besa, razvoj emocionalne inteligencije, empatije, rešavanja sukoba medijacijom) kojima se mogu poslužiti u njegovom suzbijanju.

Program predviđa zajedničko razmatranje
pitanja i problema kao što su:
> Uloga porodice, naročito roditelja i stila vaspitanja u formiranju nasilnih obrazaca ponašanja?
> Koliko društvena sredina, posebno mediji, utiču na porast vršnjačkog nasilja u srednjoj školi? 
> ​
Kako razlikovati vršnjačke sukobe i pseudoagresiju od vršnjačkog nasilja?
> ​Kako prepoznati decu koja su sklona nasilju, a kako decu koja često postaju žrtve?
> ​
Zašto su neki učenici često skloni nasilju, koji su njihovi motivi i ciljevi?
Zašto vršnjaci koji posmatraju nasilje ne nastoje da spreče nasilje, pa ga čak nekada i podstiču, nenamerno (snimanje mobilnim telefonom) ili namerno (bodrenjem nasilnika)? 
Da li nulta tolerancija na nasilje znači suzbijanje svake agresovnosti učenika?
Da li se strogim kaznama može iskoreniti vršnjačko nasilje u školi?
Koje su preventivne mere u suzbijanju vršnjačkog nasilja u srednjoj školi najprimerenije i najdelotvornije?
> Kojom vrstom tretmana se može izmeniti nasilnički obrazac ponašanja i stavovi prema nasilju?

Predavač:
Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji, psiholog

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 16. decembar 2019, od 10h do 14h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Ćutanje administracije, sa aktuelnom sudskom praksom

Predavači: 

- Ruža Urošević, sudija Upravnog suda
- Stevo Đuranović, sudija Upravnog suda

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 1. novembar 2019, od 10h do 15h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Dnevni red:

10:00-11:30 – tema dana
11:30-12:00 – pauza
12:00-13:00 – sudska praksa
13:00-13:30 – pauza
13:30-15:00 – diskusija

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.

Jednodnevni seminar – Agresivnost i vršnjačko nasilje u predškolskim ustanovama

Vršnjačko nasilje je ozbiljan problem kako za dete, porodicu, tako i za celokupno društvo. Po mišljenju stručnjaka, začetak nasilnog ponašanja dece i mladih javlja se već u predškolskom dobu. Zato je za prevenciju vršnjačkog nasilja starije dece važno da se sa sprečavanjem nasilničkog ponašanja među vršnjacima počne što ranije, već u predškolskim ustanovama. Pošto je to nasilje društveni problem ono se mora rešavati sistematski, koordinacijom mnogih institucija (od porodice, vrtića do Skupštine i Vlade).
Seminar sa diskusijom ima za cilj da se ukaže na prirodu, korene i načine prevencije agresivnog i nasilničkog ponašanja dece u predškolskom uzrastu. Takođe, namera je da se pruži pomoć osoblju vrtića (vaspitačicama, medicinskim sestrama, stručnim saradnicima, rukovodiocima, spremačicama itd.) u njihovoj borbi protiv nasilja. A krajnji cilj je da se deca u vrtiću osećaju sigurno, zbrinuto i prijatno.
Kroz seminar i diskusiju učesnici ovog programa imaju priliku da ovladaju kako teorijskim znanjem o problemima nasilničkog ponašanja, tako i praktičnim veštinama kojima se mogu poslužiti u njegovom suzbijanju.

Program predviđa zajedničko razmatranje
pitanja i problema kao što su:
> Kako razlikovati vršnjačke sukobe, agresivno ponašanje od vršnjačkog nasilja?
> Gde su koreni agresivnosti i nasilja kod dece u predškolskom uzrastu?
> Zašto su neka deca agresivnija i sklonija nasilju od druge?
> Kako prepoznati decu koja su sklona nasilju, a kako decu koja često postaju žrtve?
> Šta da radi žrtva nasilja, da uzvrati ili ne?
> Šta treba odrasli da učine, a šta ne, kada se javi problem nasilja u vrtiću?
> Koliko su kazne za dečje nasilničko ponašanje efikasne?
> Koje su preventivne mere u suzbijanju vršnjačkog nasilja najprimerenije u vrtiću?

Predavač:
Prof. dr Žarko Trebješanin, redovni profesor u penziji

Datum, vreme i mesto održavanja seminara:

- 25. novembar 2019, od 10h do 14h
- IP "Glosarijum", Kraljevića Marka 1, Beograd

Cena kotizacije je 8.300,00 + PDV.
*Za prisustvovanje većeg broja učesnika (više od dva) iz jedne ustanove/preduzeća odobravamo popust 10%.
*Pretplatnicima časopisa odobravamo popust 20% po broju pretplata.
*Učesnicima prethodnih savetovanja odobravamo popust 10%.
Napomena: Popusti se ne mogu sabirati.