Tag Archives for " krivično delo prikrivanje "

Prikrivanje i pojam grupe

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Prikrivanje i pojam grupe

Kada je u izreci presude prvostepenog suda za tri okrivljena kao izvršioce kvalifikovanog oblika krivičnog dela prikrivanja, jasno navedeno koje krivičnopravne radnje je preduzeo svako od njih, takva izreka presude je jasna i razumljiva, te su okrivljeni postupili kritičnom prilikom u grupi.