Ugrožavanje sigurnosti i postojanje uslovne pretnje

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Ugrožavanje sigurnosti i postojanje uslovne pretnje

Kada je okrivljena svojoj majci – oštećenoj u telefonskim porukama navela reči ozbiljne pretnje kojom se ugrožava njen telesni integritet, a koja je uslovljena prethodnim radnjama oštećene, tada nema dokaza da je okrivljena učinila krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

I z o b r a z l o ž e n j a:
Žalba OJT izjavljena protiv presude prvostepenog suda kojom je okrivljeni oslobođen optužbe primenom člana 423. tačka 2. ZKP da je učinio krivično delo ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. stav 1. KZ, je neosnovana.
Iz spisa proizlazi da je stavljanje u izgled pretnji oštećenoj po njen život i telo gde se realizacija takvih pretnji uslovljava prethodnim postupanjem oštećene, kako to proizlazi iz sadržine razmenjenih telefonskih poruka ukazuje po nalaženju Višeg suda da je pravilno prvostepeni sud izveo zaključak da u postupku nema dokaza iz kojih bi se sa potpunom izvesnošću moglo utvrditi da je okrivljena učinila navedeno krivično delo.
Pravilno je prvostepeni sud izvršio ocenu izvedenih dokaza a posebno sadržinu razmenjenih poruka, pa kako poruka glasi: „Uradite tako, a onda ću sve da vas poubijam, pre nego što odem na robiju“, te je očigledno da se radi o uslovnoj pretnji, pa je žalba OJT neosnovana.

(Presuda Višeg suda u Užicu, Kž 143/20 od 29. X 2020)