Tag Archives for " odlučivanje o vrsti i visini krivične sankcije "

Višestruki povrat

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Višestruki povrat

Prilikom donošenja odluke o kazni, a imajući u vidu period izvršenja predmetnog krivičnog dela, kao i podatke o ranijoj osuđivanosti okrivljenog, prvostepeni sud je u obavezi da pribavi podatke kada i u kom periodu je okrivljeni izdržavao kazne zatvora.