Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha

Kada je tužilac kao učesnik u saobraćajnoj nezgodi koju je prouzrokovao vozač – osiguranik tuženika, trpeo strah jakog, srednjeg i lakog intenziteta bez obzira što strah nije ostavio trajne posledice, ima pravo na naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljenog straha od tuženika.

I z o b r a z l o ž e n j a:
Dokazima je utvrđeno da je tužilac u svom vozilu čekao ispred znaka „stop“ na raskrsnici, tada je u njegovo vozilo udarilo vozilo kojim je upravljao osiguranik tuženika, a veštačenjem od strane veštaka neuropsihijatra je utvrđeno da je tužilac trpeo strah jakog, srednjeg i lakog intenziteta. Prvostepeni sud je na utvrđeno činjenično stanje u pogledu intenziteta i trajanja straha, pravilno primenio odredbu člana 200. ZOO kada je izveo zaključak da jačina straha i njegovo trajanje opravdavaju dosuđenje novčane naknade jer je nalazom utvrđeno da je tužilac pretrpeo akutnu stresnu situaciju zbog koje je trpeo strah u intenzitetu kako je prethodno opisan.
Shodno navedenom oštećenom se za strah može dosuditi novčana naknada kada jačina i trajanje straha to opravdavaju da bi se kod oštećenog uspostavila narušena psihička ravnoteža, bez obzira što konkretni strah, tužiocu nije ostavio trajne posledice. Kod odmeravanja visine štete sud je pravilno cenio dužinu trajanja straha i njegov intenzitet.

(Presuda Višeg suda u Čačku, Gž. 673/20 od 20. I 2021)