Category Archives for "02"

Da li se plaća doprinos za obavezno socijalno osiguranje za slovačkog državljanina koji je osiguran po osnovu zaposlenja u Republici Slovačkoj, a osnivač je, jedini član i direktor pravnog lica u Srbiji, bez zasnovanog radnog odnosa?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Da li se plaća doprinos za obavezno socijalno osiguranje za slovačkog državljanina koji je osiguran po osnovu zaposlenja u Republici Slovačkoj, a osnivač je, jedini član i direktor pravnog lica u Srbiji, bez zasnovanog radnog odnosa?

Da li postoji obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu prenosa prava korišćenja zaštitnog znaka koju nerezidentno fizičko lice ostvaruje od srpskog pravnog lica?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Da li postoji obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu prenosa prava korišćenja zaštitnog znaka koju nerezidentno fizičko lice ostvaruje od srpskog pravnog lica?

Na koji se sve način može obezbediti kompenzacija za naknadu troškova prevoza za dolazak na posao i odlazak s posla?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Na koji se sve način može obezbediti kompenzacija za naknadu troškova prevoza za dolazak na posao i odlazak s posla?

Članom 118. stav. 1 tačka 1) Zakona o radu, definisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, i to za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz.

Pod kojim uslovima zaposlenom prestaje radni odnos kad navrši radni vek?

MIŠLJENJA MINISTARSTAVA
primena propisa

Pod kojim uslovima zaposlenom prestaje radni odnos kad navrši radni vek?

Članom 175. tačka 2. Zakona propisano je da radni odnos prestaje kad zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drukčije ne sporazumeju. Prema tome, navedenom odredbom Zakona o radu propisani su uslovi u pogledu godina života i staža osiguranja čijim ispunjenjem zaposlenom prestaje radni odnos.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.