Zahtev za zaštitu zakonitosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Zahtev za zaštitu zakonitosti

Nije učinjena povreda zakona tako da je sud postupao po neurednoj i nezakonitoj optužbi u situaciji kada je ovlašćeni tužilac – javni tužilac na glavnom pretresu menjao i precizirao optužni akt a pri tome nije odustao od optužbe za jedno od krivičnih dela kako se navodi u podnetom zahtevu za zaštitu zakonitosti, pa se neosnovano zahtevom branioca ukazuje da je donošenjem pravnosnažnih presuda učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka jer nema optužbe ovlašćenog tužioca.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)