Umišljaj

KRIVIČNO PRAVO
MATERIJALNO PRAVO

Kada je izrekom presude prvostepenog suda okrivljena oglašena krivom zbog krivičnog dela prevara, navedeno je da preduzima radnje… u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, time je istovremeno dat i opis postojanja direktnog umišljaja.

I z o b r a z l o ž e n j a:
Žalba branioca okrivljene izjavljena protiv presude prvostepenog suda kojom je oglašena krivom zbog krivičnog dela prevara iz člana 208. stav 4. u vezi stava 1. KZ je neosnovana.
U žalbi branilac optužene navodi da predmetno krivično delo za koje je okrivljena oglašena krivom, nije krivično delo, jer opis subjektivnog odnosa okrivljene prema učinjenom delu u optužnici kao i u izreci prvostepene presude sadrži samo uračunljivost i svest o protivpravnosti, ali ne sadrži oblik vinosti. Ovakvi navodi u žalbi su neosnovani jer iz izreke presude proizlazi da je optužena pri izvršenju krivičnog dela bila svesna činjenice da je njeno delo zabranjeno, da je isto skrivljeno, pa se navodi da je isto izvršila u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, koja namera, po oceni ovog suda u sebi sadrži postojanje direktnog umišljaja kao konstitutivnog elementa krivice, tako da izreka prvostepene presude sadrži sve činjenice i okolnosti koje čine zakonska obeležja krivičnog dela za koje je optužena oglašena krivom.

(Presuda Apelacionog suda u Kragujevcu, Kž 674/18 od 23. VII 2018)