Teorijsko-praktična analiza svojstva subjekta krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja, prema krivičnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine

UDK 343.353(497.6)
COBISS.SR-ID 39522313

TEORIJSKO – PRAKTIČNA ANALIZA SVOJSTVA SUBJEKTA KRIVIČNOG DJELA ZLOUPOTREBE POLOŽAJA
ILI OVLAŠTENJA, PREMA KRIVIČNOM ZAKONODAVSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

* Doc. dr sc. Adnan Pirić, docent Pravnog fakulteta Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“, predsjednik Centra za kriminalistička, kriminološka i pravna istraživanja u Travniku.
** Mr sc Adnan Tulić, zamjenik glavne tužiteljice Tužilaštva Unsko – sanskog kantona.

Rezime: Inspiracija za pisanje rada na temu Teorijsko – praktična analiza svojstva subjekta krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, prema Krivičnom zakonodavstvu Federacije Bosne i Hercegovine, proizlazi upravo iz definisanja njegovog osnovnog oblika, gdje je uočljiva intencija zakonodavca da unutar bića elaborira gotovo sve moguće oblike zloupotrebe datih funkcija ili ovlaštenja, što ovo krivično djelo čini jednim od najopćenitijih, a time najkompleksnijim i najsadržajnijim u Krivičnom zakonu. Široka formulacija je odlika ovog djela, upravo ta osobina ga čini čestom kvalifikacijom u praksi. Isto tako, mogućnost da se gotovo svako činjenično stanje, u kojem se stiču obilježja bilo kojeg krivičnog djela protiv službene dužnosti, može supsimirati pod ovu pravnu kvalifikaciju, dodatno istu čini „popularnom“.
Cilj pisanja ovog rada je teorijska i praktična analiza subjekta predmetnog krivičnog djela. Bitno je naglasiti da je za sveobuhvatnu analizu nužno obraditi sve njegove elemente redoslijedom, što ćemo uraditi u radovima koji će uslijediti kao nastavci ovome. Međutim za potrebe pisanja ovog rada odlučili smo se na teorijsko – praktičnu analizu svojstva subjekta, što predstavlja temeljno ishodište u procesu otkrivanja i dokazivanja istog (Praxis sine theoria est cesus via – praksa je bez teorije slijepa). Iz toga proizlazi naučni i društveni značaj ovog rada. Rad je bez naučnih i stručnih ograničenja i predstavlja aktivnosti koje mogu doprinjeti efikasnijem otkrivanju i dokazivanju krivičnog djela zloupotrebe položaja ili ovlaštenja. Izloženi zaključci predstavljaju iscrpnu sliku i identifikaciju praktičnih problema koji će biti od značaja i za nauku ali i za struku.

Ključne riječi: teorijsko – praktična analiza, svojstvo subjekta, krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, otkrivanje, dokazivanje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)