Tag Archives for " okrivljeni kao zaposleni "

Obaveštavanje organa i poslodavca u kojem je učinilac zaposlen od strane suda o krivičnom postupku – svrsishodnost i dileme

UDK: 343.121(497.11)

OBAVEŠTAVANJE ORGANA I POSLODAVCA U KOJEM JE UČINILAC ZAPOSLEN OD STRANE SUDA O KRIVIČNOM POSTUPKU – SVRSISHODNOST I DILEME
Dr Marko Milović, advokat u Beogradu.

Rezime: U našem krivičnom zakonodavstvu odredbe o ograničenju slobode i prava okrivljenog u postupku nisu od krucijalnog značaja za sam tok krivičnog postupka, ali za samog okrivljenog mogu da budu izuzetno važne. Postojeće zakonske odredbe mogu da ”naprave problem” okrivljenom kod njegovog poslodavca i da zbog toga snosi određene posledice. Stoga je ukazano koji problemi u praksi mogu nastati zbog zakonskih rešenja predviđenih u članu 10. Zakonika o krivičnom postupku i s tim u vezi je dat kritički osvrt zbog čega su pravosudni organi dužni da obaveštavaju organ ili poslodavca o tome u kojoj je fazi krivični postupak protiv lica koje je kod njih zaposleno ili je stavljeno u pritvor i šta bi trebalo menjati u navedenim odredbama. Iz razloga pravičnosti i objektivnosti ukazano je i na predloge o načinu obaveštavanja ako je došlo do promena u toku krivičnog postupka u korist okrivljenog, a naročito ako je došlo do obustave krivičnog postupka ili donošenja oslobađajuće pravosnažne presude.
Ključne reči: obaveštenje organa ili poslodavca od strane suda, okrivljeni kao zaposleni.