POSTUPAK ZA REŠAVANJE SPORNOG PRAVNOG PITANJA

OGLEDI

PARNIČNO PROCESNO PRAVO

UDK: 342.56(497.11)
COBISS.SR-ID 55761929

POSTUPAK ZA REŠAVANJE SPORNOG PRAVNOG PITANJA
* Branko Stanić, sudija Vrhovnog kasacionog suda.

Rezime: Postupak rešavanja spornog pravnog pitanja kao procesni institut, uveden je u naš pravni sistem i u nadležnosti je Vrhovnog kasacionog suda (jedna od nadležnosti van suđenja). Zauzimanje pravnih stavova u ovom postupku predstavlja doprinos afirmaciji sudske prakse najvišeg suda u Republici Srbiji.
Pravni stavovi koji se donesu u ovom postupku su pomoć prvostepenim sudovima, jer obezbeđuju standard jednakosti, pravne sigurnosti i suđenja u razumnom roku. Istovremeno, omogućava se strankama da u istoj ili sličnoj činjenično-pravnoj situaciji predvide ishod parnice i na lakši, brži i efikasniji način zaštite svoja prava pred sudovima.

Ključne reči: Zakon o parničnom postupku, Savet Evrope, Evropska konvencija o ljudskim pravima, prethodno pitanje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)