NAČELO OPORTUNITETA KRIVIČNOG GONJENJA I MALOLETNI UČINIOCI KRIVIČNIH DELA (NORMA I PRAKSA U REPUBLICI SRBIJI)

OGLEDI

KRIVIČNO PRAVO

UDK: 343.131(497.11)
343.91-053.6
COBISS.SR-ID 50488073

NAČELO OPORTUNITETA KRIVIČNOG GONJENJA I MALOLETNI UČINIOCI KRIVIČNIH DELA
(NORMA I PRAKSA U REPUBLICI SRBIJI)
* Aleksandar Luković, student doktorskih studija, Beograd.

Rezime: Načelo oportuniteta krivičnog gonjenja kod maloletnih učinilaca krivičnih dela u radu je analizirano kroz dve grupe pitanja i zaključna
razmatranja data na kraju rada. Prva grupa pitanja posvećena je pojmu, kriminalno-političkim razlozima opravdanosti normiranja i primene
načela oportuniteta krivičnog gonjenja uopšte a time i kod maloletnih učinilaca krivičnih dela, odnosno i pitanjima njegovih vrsta i obima
njegove primene u javnotužilačkoj praksi. Druga grupa pitanja posvećena je normativno-praktičnom aspektu načela oportuniteta krivičnog
gonjenja kod maloletnih učinilaca krivičnih dela. Među ne malim brojem pitanja ovog karaktera posebna pažnja je posvećena onim koja se
tiču: njegovog pojma i pojedinih vidova (bezuslovni oportunitet, uslovljeno obustavljanje krivičnog postupka prema maloletniku i oportunitet
kada je izvršenje kazne ili vaspitne mere u toku).
Osnovni zaključak izvršene analize predmetne problematike je puna kriminalno-politička opravdanost normiranja i praktične primene načela
kod maloletnih učinilaca krivičnih dela i davanje određenih predloga za povećanje stepena njegove adekvatnosti na polju borbe protiv
maloletničke delinkvencije.
Ključne reči: načelo, oportunitet, maloletnik, vaspitni nalozi, javni tužilac za maloletnike, odbačaj krivične prijave, veće za maloletnike,
kontrola primene načela.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)