Izmene i dopune antikorupcijskog zakonodavstva Republike Srbije

UDK: 343.85:343.352(497.11)
340.137:343.2/.7(4-12:497.11)“2019″

IZMENE I DOPUNE ANTIKORUPCIJSKOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRBIJE
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Tokom 2019. godine došlo je do značajnih izmena u zakonodavstvu Republike Srbije, koje se odnose na sprečavanje i suzbijanje korupcije. To važi i za novele krivičnog zakonodavstva, koje su jednim delom vezane i za ispunjavanje obaveza proisteklih iz izveštaja komiteta međuvladinih tela MANIVAL i FATF, a posebno za novele propisa vezanih za prevenciju koruptivnog ponašanja koje su takođe jednim delom rezultat preporuka Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava. Polazeći od toga, u radu su izloženi struktura i ključni sadržaji antikorupcijskih zakona noveliranih u decembru 2019. godine, odnosno ukazano je na razloge za njihovo donošenje i analizirane su novine u njihovom sadržaju s ciljem procene realnog značaja pomenutih zakona za pravnu teoriju i praksu. Ukazano je i na značaj Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope, čija je ratifikacije bitna za dogradnju pomenutih mera.

Ključne reči: korupcija, prevencija, represija, javni resurs, funkcioner, prekršaj.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)