Tag Archives for " prevencija "

Izmene i dopune antikorupcijskog zakonodavstva Republike Srbije

UDK: 343.85:343.352(497.11)
340.137:343.2/.7(4-12:497.11)“2019″

IZMENE I DOPUNE ANTIKORUPCIJSKOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRBIJE
Prof. dr Milan Milošević, Fakultet za poslovne studije i pravo, Beograd.

Rezime: Tokom 2019. godine došlo je do značajnih izmena u zakonodavstvu Republike Srbije, koje se odnose na sprečavanje i suzbijanje korupcije. To važi i za novele krivičnog zakonodavstva, koje su jednim delom vezane i za ispunjavanje obaveza proisteklih iz izveštaja komiteta međuvladinih tela MANIVAL i FATF, a posebno za novele propisa vezanih za prevenciju koruptivnog ponašanja koje su takođe jednim delom rezultat preporuka Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava. Polazeći od toga, u radu su izloženi struktura i ključni sadržaji antikorupcijskih zakona noveliranih u decembru 2019. godine, odnosno ukazano je na razloge za njihovo donošenje i analizirane su novine u njihovom sadržaju s ciljem procene realnog značaja pomenutih zakona za pravnu teoriju i praksu. Ukazano je i na značaj Memoranduma o razumevanju o saradnji u borbi protiv korupcije u okviru Antikorupcijske inicijative Jugoistočne Evrope, čija je ratifikacije bitna za dogradnju pomenutih mera.

Ključne reči: korupcija, prevencija, represija, javni resurs, funkcioner, prekršaj.

Kriminološki aspekti nasilja i diskriminacije nad djecom školske dobi u Bosni i Hercegovini

UDK: 343.59-057.874(497.6)
343.8:[343.59:373(497.6)

KRIMINOLOŠKI ASPEKTI NASILJA I DISKRIMINACIJE NAD DJECOM ŠKOLSKE DOBI U BOSNI I HERCEGOVINI
Prof. dr Osman Jašarević, vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku.
Prof. dr Marina M. Simović, sekretar u Ombudsmanu za djecu Republike Srpske i vanredni profesor Fakulteta pravnih nauka Panevropskog univerziteta “Apeiron” u Banjoj Luci.
Farah Fazlagić, Bechler.

Rezime: Manje-više svi oblici nasilja su u određenom smislu devijantna, delinkventna ponašanja, odnosno akti nasilja. Nasilje predstavlja vrlo drsku i bezobzirnu primjenu fizičke sile, psihičke i druge protivpravne prijetnje u smislu protivzakonitog povrjeđivanja čovjeka i građanina. Nasilje se najčešće manifestuje na ulici, na poslu, sportskim terenima, priredbama i drugim javnim skupovima, u porodici, obdaništima, osmogodišnjim i srednjim školama, među djecom školske dobi i vršnjacima.
Akti nasilja se manifestuju u vidu krvnih delikata, porodičnog nasilja, delikta protiv čovječnosti, terorizma, zatim u vidu političke delinkvencije (politička ubistva) i dr. Bitna obilježja nasilja su sklonost ka iživljavanju i drskom ponašanju, bez razumnog povoda na prinuđivanje drugog da trpi takvo ponašanje, čime se teško vrijeđa njegovo dostojanstvo, ugled ili ugrožava fizički integritet.
Diskriminacija je svako razlikovanje, isključenje ili ograničenje provedeno na osnovu pola, vjere, rase u smislu ograničavanja prava, podjela prema različitim osobinama, pravnoj nejednakosti u međunarodnim odnosima ili diskriminacija ljudskih prava i osnovnih sloboda na političkom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, građanskom ili bilo kojem drugom planu.

Ključne riječi: nasilje – diskriminacija, devijantno ponašanje, nasilnik – diskriminator, djeca – vršnjaci, škola, prevencija.