Category Archives for "Upravno pravo"

Plate zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

UPRAVNO PRAVO

Plate zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Kako Zakon o policiji ne reguliše pravo na isplatu plate za rad umesto odsutnog radnika, nema smetnji da se u tom slučaju primene odredbe Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, koje regulišu dodatke za dodatno opterećenje na radu.

Pravo na odbitak prethodnog poreza

UPRAVNO PRAVO

Pravo na odbitak prethodnog poreza

Pravo na odbitak prethodnog poreza može da ostvari poreski obveznik ako dobra nabavljena u Republici Srbiji ili iz uvoza, uključujući nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, odnosno primljene usluge, koristi ili će ih koristiti za promet dobara i usluga.

Žalba protiv rešenja komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica

UPRAVNO PRAVO

Žalba protiv rešenja komisije za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica

Protiv rešenja Komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica može se izjaviti žalba Upravnom sudu u roku od 24 časa od dostavljanja rešenja.

Oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava

UPRAVNO PRAVO

Oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi, odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi fizičkom licu koje kupuje prvi stan, pod uslovima propisanim članom 31a. stav 1. Zakona o porezima na imovinu.

Utvrđivanje i naplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike – poljoprivrednike

UPRAVNO PRAVO

Utvrđivanje i naplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike – poljoprivrednike

Poreski organ vrši utvrđivanje i naplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike – poljoprivrednike.

Pristup informacijama od javnog značaja

UPRAVNO PRAVO

Pristup informacijama od javnog značaja

Organ vlasti neće tražiocu omogućiti pristup informacijama od javnog značaja ako bi time povredio pravo na privatnost, pravo na ugled ili koje drugo pravo nekog lica, osim u slučajevima da je lice u odnosu na koje se traži informacija na to pristalo, ako se radi o ličnosti, pojavi ili događaju od interesa za javnost, ili se radi o licu koje je svojim ponašanjem, naročito u vezi sa privatnim životom, dalo povoda za traženje informacije.