Category Archives for "06"

Obračun zakonske zatezne kamate

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Obračun zakonske zatezne kamate

U konkretnom slučaju je proizvoljnim stavom Vrhovnog suda i Okružnog suda u pogledu načina obračuna zakonske zatezne kamate kod materijalne štete, nenavođenja jasnih i preciznih razloga na kojima su zasnovali osporenu odluku, u pogledu načina obračuna zakonske zatezne kamate – povrijeđeno apelantkinjino ustavno pravo na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Zabrana diskriminacije

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Zabrana diskriminacije

Nije prekršeno pravo iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa pravom iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine, te pravo iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa pravom iz člana 14. ove konvencije budući da apelanti nisu ponudili nikakav dokaz o tome da su tretirani drugačije u odnosu na druga lica u istoj ili sličnoj situaciji, a eventualna proizvoljnost i diskriminaciona primjena zakona nisu očigledne.

Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti

Nisu prekršena prava na slobodu i sigurnost ličnosti iz člana II/3d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) i stav 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je odluku o produženju pritvora donio ustanovljeni nadležni sud, na način i u postupku propisanom zakonom, pri čemu su redovni sudovi na jasan i argumentovan način obrazložili postojanje osnovane sumnje da je apelant počinio krivična djela za koja je osumnjičen, kao i postojanje posebnih pritvorskih osnova iz razloga propisanih članom 146. stav 1. tač. b) i c) Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH.