Tag Archives for " pravo na slobodu i sigurnost ličnosti "

Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti

U okolnostima konkretnog slučaja nije došlo do kršenja prava iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) i stav 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi odluku o produženju pritvora apelantu zasnovali na postojanju osnovane sumnje da je počinio krivično djelo i postojanju posebnih pritvorskih razloga i okolnosti iz odredbe člana 197. stav 1. tač. b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, u vezi s čim su ponudili valjane razloge i obrazloženja koja ne ostavljaju utisak proizvoljnosti.

Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na slobodu i sigurnost ličnosti

Nisu prekršena prava na slobodu i sigurnost ličnosti iz člana II/3d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 5. stav 1. tačka c) i stav 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je odluku o produženju pritvora donio ustanovljeni nadležni sud, na način i u postupku propisanom zakonom, pri čemu su redovni sudovi na jasan i argumentovan način obrazložili postojanje osnovane sumnje da je apelant počinio krivična djela za koja je osumnjičen, kao i postojanje posebnih pritvorskih osnova iz razloga propisanih članom 146. stav 1. tač. b) i c) Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH.