Category Archives for "10"

Pravo na porodičan život

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na porodičan život

Povrijeđeno je apelantovo pravo na porodičan život iz člana II/3.d) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 8. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, jer osporena rješenja u dijelu koji se odnosi na zabranu posjeta apelantu, kao pritvoreniku, sadrže „mjere“ kojima nije ostvarena razumna relacija proporcionalnosti između miješanja u apelantovo pravo i zakonitog cilja kojem se teži, pogotovo što one teško pogađaju ne samo apelanta već i članove njegove porodice, bez jasne konkretizacije.

Pravo na rad

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na rad

Nema kršenja prava na rad iz člana 6. Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, člana 5. Međunarodne konvencije o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije i člana 27. Konvencije o pravima lica sa invaliditetom kada apelant kršenje tog prava vezuje za proizvoljnu primjenu materijalnog prava, a Ustavni sud je utvrdio da nije bilo proizvoljnosti u postupanju redovnih sudova u smislu primjene relevantnih zakonskih propisa, kao i da apelant nije diskriminisan u predmetnom postupku.