Ugovor o zalozi na nepokretnoj stvari

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o zalozi na nepokretnoj stvari

Ništava je odredba ugovora kojom se, u trenutku zaključenja ugovora o zalozi na nepokretnoj stvari (hipoteka), predviđa da će založena stvar preći u svojinu poverioca ako njegovo potraživanje ne bude namireno u momentu dospelosti.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)