Tag Archives for " vezanost parničnog suda za krivičnu presudu "

Vezanost parničnog suda za krivičnu presudu

PROCESNO PRAVO

Vezanost parničnog suda za krivičnu presudu

Parnični sud je vezan za pravosnažnu osuđujuću krivičnu presudu i to samo u pogledu postojanja krivičnog dela i krivične odgovornosti učinioca, a ne i za oslobađajuću presudu, pri čemu je građanska odgovornost šira, zbog čega se može desiti da lice koje je oslobođeno krivične odgovornosti za određeno krivično delo, povodom istog događaja odgovara po pravilima građanskog prava.