Tag Archives for " uračunavanje ispunjenja u poslovnom odnosu "

Uračunavanje ispunjenja u poslovnom odnosu

PRIVREDNO PRAVO

Uračunavanje ispunjenja u poslovnom odnosu

U situaciji kada su između parničnih stranaka vršena međusobna prebijanja – kompenzacije, a učesnici nisu definisali osnov namirenja međusobnih potraživanja i obaveza, red uračunavanja ima se vršiti shodno članu 313. Zakona o obligacionim odnosima, tako što se prvo uračunava ispunjenje kamate, a zatim glavnice.