Tag Archives for " troškovi postupka u odnosu na maloletnika "

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica – Troškovi postupka u odnosu na maloletnika

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica
Troškovi postupka u odnosu na maloletnika

Sud može maloletnika obavezati na plaćanje troškova krivičnog postupka samo ako je maloletniku izrekao kaznu, a ako je prema maloletniku izrečena vaspitna mera ili je postupak obustavljen, troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.