Tag Archives for " natalitet "

Pravna i materijalna podrška porodicama sa decom

UDK: 314.113(497.11)

PRAVNA I MATERIJALNA PODRŠKA PORODICAMA SA DECOM
Mr Ratomir Antonović, Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment “Konstantin Veliki”, Niš.

Rezime: Jedan od velikih globalnih problema je nizak natalitet i slab prirodni priraštaj. U većini savremenih razvijenih država sveta, pretežno na evropskom kontinentu, prosečna starost stanovništva je nešto veća od četrdeset godina. To je svakako alarmantan podatak jer otvara vrata mnogim problemima poput toga da će pojedine nacije u relativno kratkom roku nestati, a da će većina njih postati staračke, bez mlađe populacije. Ovi podaci nisu zaobišli ni Republiku Srbiju, koja takođe ima problem sa niskom stopom prirodnog priraštaja i polako, ali sigurno, može da se svrsta u kategoriju zemalja sa starijom populacijom. Stoga, država je preduzela određene mere populacione politike, koje za cilj imaju stimulaciju prirodnog priraštaja i rađanja dece.

Ključne reči: natalitet, rađanje dece, starost, populacija, populaciona politika, podrška.