Tag Archives for " donošenje drugog umesto poništenog upravnog akta "

Donošenje drugog umesto poništenog upravnog akta

UPRAVNO PRAVO

Donošenje drugog umesto poništenog upravnog akta

Ako prema prirodi stvari u kojoj je nastao upravni spor treba umesto poništenog upravnog akta doneti drugi, nadležni organ je dužan da taj akt donese bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude, pri čemu je nadležni organ vezan pravnim shvatanjem Upravnog suda, kao i primedbama suda u pogledu postupka.