SPOREDNI TROŠKOVI KREDITA I PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE – NKOSK

OGLEDI

OBLIGACIONO PRAVO

UDK:340.142:[347.447.63:336.717.5(4-672EU)
COBISS.SR-ID 70548233

SPOREDNI TROŠKOVI KREDITA I PRAKSA EVROPSKOG SUDA PRAVDE
– NKOSK

* Džebo Z. Peđa, advokat iz Beograda.

Rezime: U moru sporova između korisnika kredita i poslovnih banaka, koji se vode pred gotovo svim sudovima u Republici Srbiji, pored onih koji zauzimaju najviše prostora a tiču se troškova obrade kredita, jesu oni koji za predmet imaju troškove osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita sa hipotekom. Iako, što se tiče predmetnih sporova postoji ogromna sudska praksa svih sudova, preko prvostepenih, drugostepenih, pa i do samog Vrhovnog kasacionog suda, ovo pitanje i dalje ostaje nerešeno u konačnom smislu. Sagledavajući sveukupnu sudsku praksu, stiče se utisak da ista pati od nedostatka konačne slike, odnosno ista se nikako ne uklapa u teorijske osnove obligacionog prava, koja svoje uporište mora da ima i u praksi evropskog prava. Cilj ove analize je zapravo, da se kroz sudsku praksu nacionalnih sudova i praksu Evropskog suda pravde, da odgovor na postavljeno sporno pravno pitanje u sporovima u vezi sa troškovima osiguranja kredita (NKOSK). Zapravo, ovo je pokušaj, da se na prvi pogled komplikovani sporovi svedu na jednostavnu teorijsku osnovu koja daje odgovor ne samo na predmet ove analize već na sve sporove između korisnika i banaka.
Ključne reči: ugovor o kreditu, Evropski sud pravde (ESP), načelo transparentnosti, prosto jezičko tumačenje, načelo autonomije volje, Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita (NKOSK), troškovi osiguranja potraživanja, glavna i sporedna obaveza, preuzimanje ispunjenja, sredstvo obezbeđenja.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)