Pristup informacijama od javnog značaja

UPRAVNO PRAVO

Pristup informacijama od javnog značaja

Organ vlasti neće tražiocu omogućiti pristup informacijama od javnog značaja ako bi time povredio pravo na privatnost, pravo na ugled ili koje drugo pravo nekog lica, osim u slučajevima da je lice u odnosu na koje se traži informacija na to pristalo, ako se radi o ličnosti, pojavi ili događaju od interesa za javnost, ili se radi o licu koje je svojim ponašanjem, naročito u vezi sa privatnim životom, dalo povoda za traženje informacije.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)