Princip nezavisnosti pravosuđa i opšta zabrana diskriminacije

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Princip nezavisnosti pravosuđa i opšta zabrana diskriminacije

Pravosudni sistem ima vrlo važnu ulogu i u zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda u čemu ključnu ulogu ima i princip nezavisnosti sudova. Ovaj princip je zagarantovan i odredbom člana 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, koji zahtijeva da svaku odluku mora donijeti nezavisni i nepristrani sud uspostavljen u skladu sa zakonom. S tim u vezi je i zahtjev Evropskog suda da sud mora biti nezavisan i od izvršne vlasti i od stranaka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)