Povreda pravila o unakrsnom ispitivanju

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Povreda pravila o unakrsnom ispitivanju

Činjenica da je sud u unakrsnom ispitivanju dozvolio postavljanje pitanja koja nisu u direktnoj vezi sa osnovnim ispitivanjem svedoka oštećenog u predmetu okrivljenog, ne predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka da sud u toku glavnog pretresa nije primenio ili je nepravilno primenio neku odredbu ovog zakonika, a to je bilo od odlučnog uticaja na donošenje zakonite i pravilne presude.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)