POJAM I PRAVA PACIJENATA

TEMA BROJA

MEDICINSKO PRAVO

UDK: 342.726:616-052(497.11)
614.253.83(497.11)
COBISS.SR-ID 46695945

POJAM I PRAVA PACIJENATA
* Prof. dr Velisav Marković, Univerzitet Singidunum, Beograd.

Rezime: Ostvarivanje prava pacijenata zasniva se na partnerskom odnosu pacijenta kao primaoca zdravstvenih usluga i zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika kao davaoca zdravstvenih usluga koji podrazumeva uzajamno poverenje i poštovanje između pacijenta i zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika na svim nivoima zdravstvene zaštite.
Prava pacjenata spadaju u lična prava koja omogućavaju da čovek, kao ljudsko biće, bude zaštićen od napada svake vrste i da njegovo ljudsko dostojanstvo ostane nepovređeno.

Ključne reči: Zakon o zdravstvenom osiguranju, pacijent, zdravstveni radnik, zdravstvena zaštita.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)