Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

STVARNO PRAVO

Određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost

Nepokretnost se može eksproprisati samo uz pravičnu novčanu naknadu. Postupak sporazumnog određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost sprovodi se pred nadležnim organom uprave, a sud u vanparničnom postupku određuje naknadu ukoliko pred upravnim organom nije postignut sporazum između korisnika eksproprijacije i ranijeg sopstvenika.
Cilj utvrđivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost je potpuno obeštećenje ranijeg sopstvenika. Kada je sporazumom stranaka postignut dogovor o visini naknade za eksproprisanu nepokretnost i kada se raniji sopstvenik saglasio sa naknadom, isti može samo u parničnom postupku zahtevati od korisnika eksproprijacije da isplati naknadu do punog iznosa.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)