Naknada štete prouzrokovane krivičnim delom

OBLIGACIONO PRAVO

Naknada štete prouzrokovane krivičnim delom

Zastarevanje potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom, koje je prekinuto pokretanjem i vođenjem krivičnog postupka, počinje ponovo da teče od dana pravnosnažnosti presude kojom je štetnik oglašen krivim za događaj iz koga je šteta proistekla, bez obzira da li je u krivičnom postupku bio istaknut imovinskopravni zahtev.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)