Category Archives for "09"

Stambeni odnosi

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Stambeni odnosi

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na apelantičine navode o kršenju principa objektivne nepristranosti, proizvoljnoj primjeni materijalnog i procesnog prava kada u obrazloženju osporene odluke nema ničega što ukazuje na kršenje principa objektivne nepristranosti suda, kao ni na proizvoljnu primjenu relevantnih propisa na apelanticinu štetu, te kada je Vrhovni sud za svoju odluku dao jasne razloge.

Sporazum o pitanjima sukcesije bivše SFRJ

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Sporazum o pitanjima sukcesije bivše SFRJ

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine, ni člana III tač. 1, 3. i 5. Ustava Bosne i Hercegovine kada nema ništa što bi ukazivalo da je Sud BiH proizvoljno primijenio materijalno pravo kada je utvrdio da je tužiteljica titular prava vlasništva na predmetnim nekretninama, jer ih je stekla na osnovu Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ kao država sukcesor a u međuvremenu nije postignut dogovor o raspodjeli sukcesijom stečene imovine između različitih nivoa vlasti u BiH.