Category Archives for "04"

Jemstvo

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Jemstvo

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi primjenu prava zasnovali na nesporno utvrđenoj odlučnoj činjenici i s tim u vezi dali obrazloženje koje se ne može smatrati kao arbitrarna primjena prava.

Pravo na suđenje u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na suđenje u razumnom roku

Postoji povreda prava na suđenje u razumnom roku iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda budući da je prvostepeni postupak povodom apelantove tužbe radi diobe posjeda nepokretnosti trajao više od 11 godina, te da je drugi postupak povodom apelantove tužbe radi predaje u posjed nepokretnosti takođe trajao više od 11 godina. Takođe, postoji povreda prava na suđenje u razumnom roku ako se takvo neopravdano trajanje postupka može u pretežnom dijelu da stavi na teret nadležnom sudu, koji nije dao razloge koji bi mogli da se smatraju razumnim i objektivnim opravdanjem za ovako dugo trajanje postupka, niti su takvi razlozi nađeni u predmetnom sudskom spisu.