Category Archives for "11"

Pravo na imovinu i pravo na nediskriminaciju

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na imovinu i pravo na nediskriminaciju

Nema kršenja prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Sud BiH, na osnovu činjenica utvrđenih u provedenom postupku pred nadležnim upravnim organima, utvrdio da je odluka kojom je apelant obavezan da plati porez na dodatu vrijednost donesena u skladu s relevantnim odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Zakona o naftnim derivatima u Federaciji BiH, pa slijedi da je miješanje u apelantovu imovinu bilo srazmjerno i da služi zakonitom cilju u javnom interesu. Uz to, nema kršenja prava na nediskriminaciju iz člana II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i člana 14. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na pravo na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz ovu konvenciju kada apelant, osim paušalnog navoda o povredi ovog prava, nije ponudio bilo kakve argumente i razloge koji bi ukazivali na vjerovatnoću da je diskriminisan.

Plaćanje poreza na dodatu vrijednost

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Plaćanje poreza na dodatu vrijednost

Nema kršenja prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada je Sud BiH, na osnovu činjenica utvrđenih u provedenom postupku pred nadležnim upravnim organima, utvrdio da je odluka kojom je apelant, kao izvođač radova, obavezan da plati porez na dodatu vrijednost donesena u skladu s relevantnim odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, zbog čega je u postupku poreske kontrole, koji je okončan sudskom odlukom, obavezan na dodatno plaćanje u skladu s relevantnim odredbama ovog zakona i Pravilnika, pa slijedi da je miješanje u apelantovu imovinu bilo srazmjerno i da služi zakonitom cilju u javnom interesu.

X

Zaboravili ste lozinku?

Pridružite nam se

Promeni lozinku
Unesite adresu vaše elektronske pošte. Tamo ćemo vam poslati novu lozinku.