ZAŠTITA PRAVA NA POŠTOVANJE PRIVATNOG I PORODIČNOG ŽIVOTA I PRAKSA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

TEMA BROJA

LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

UDK: 342.721
340.142:341.645(4)
COBISS.SR-ID 55739913

ZAŠTITA PRAVA NA POŠTOVANJE PRIVATNOG I PORODIČNOG ŽIVOTA I PRAKSA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA
* Milica Zlatković, sudija Apelacionog suda u Nišu.

Rezime: Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu „Konvencija“),1) kao međunarodni dokument koji je stupio na snagu 1953. godine, za osnovni cilj ima očuvanje i razvijanje osnovnih ljudskih prava i sloboda. Zajedno sa protokolima koji su doneti uz Konvenciju, ona predstavlja jedan od osnovnih izvora međunarodnog prava kojim su priznata ljudska prava, a poseban značaj ima Protokol broj 11,2) koji je u evropsku pravnu praksu uveo mogućnost učešća pojedinca u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu3) (u daljem tekstu „Sud“ ili „Evrpski sud“). Jedno od najvažnijih prava koja se štite Konvencijom i koje uživa zaštitu u brojnim predmetima pred Sudom, jeste pravo na porodični život. Ovo pravo regulisano je u okviru člana 8. Konvencije i osim prava na poštovanje porodičnog života, ova odredba obuhvata i pravo na poštovanje privatnog života, doma i prepiske. Kako ni Konvencija, ni ostali međunarodni dokumenti koji se bave pitanjem ovih prava, ne definišu pojmove porodice i porodičnog života, to je praksa Evropskog suda u ovoj oblasti od izuzetnog značaja, s obzirom da se navedeni pojmovi tumače u svakom pojedinačnom predmetu, ceneći pri tome specifičnosti svakog individualnog slučaja, ali i savremene životne tendencije, u smislu medicinskog progresa na pojam porodice, kao i nove društvene oblike i forme kojima se priznaje status porodice. Upravo kroz zaštitu ovog člana, a s obzirom da se radi o jednom od najelastičnijih članova sadržanih u Konvenciji, može se sagledati ne samo napredak u pogledu onoga što pojmovi kojima se ovaj član bavi mogu podrazumevati, već pre svega progres u pravnom razmišljanju Evropskog suda i proširenju kruga lica kojima zaštita može biti pružena po ovom osnovu, što je bila jedna od osnovnih inspiracija za nastanak ovog rada.

Ključne reči: ljudska prava, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, pravna regulativa, član 8, pravo na privatni i porodični život, pozitivne obaveze države, mehanizmi zaštite.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)