Utvrđivanje načina rada Upravnog odbora Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije

USTAVNO PRAVO

Utvrđivanje načina rada Upravnog odbora Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije

Statutom Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije moglo se odrediti da se Poslovnikom o radu Upravnog odbora bliže utvrđuje način rada Upravnog odbora, prava i dužnosti predsednika i članova Upravnog odbora i druga pitanja od značaja za rad upravnog odbora.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)