Ugovor o osiguranju

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Ugovor o osiguranju

Kada se dogodi osigurani slučaj, osiguravač je dužan isplatiti naknadu ili svotu određenu ugovorom u ugovorenom roku, koji ne može biti duži od četrnaest dana, računajući od kada je osiguravač dobio obavještenje da se osigurani slučaj dogodio.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)