Tag Archives for " vraćanje predmeta nadležnom organu na ponovno odlučivanje "

Poništaj tužbom osporenog rešenja i vraćanje predmeta nadležnom organu na ponovno odlučivanje

UPRAVNO PRAVO

Poništaj tužbom osporenog rešenja i vraćanje predmeta nadležnom organu na ponovno odlučivanje

Kada Upravni sud uvaži tužbu i poništi osporeno rešenje, a predmet ne vrati nadležnom organu na ponovnu odluku, mora dati razloge zbog kojih smatra da posle donošenja presude nadležni organ nema potrebe da donese novi upravni akt.