Tag Archives for " princip in dubio pro reo "

Princip in dubio pro reo

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Princip in dubio pro reo

Nema kršenja prava na pravično suđenje iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. st. 1. i 2. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi u krivičnom postupku koji je vođen protiv apelanta utvrdili sve relevantne činjenice, brižljivo ocijenivši svaki dokaz posebno i sve dokaze zajedno i iz kojih je nesumnjivo proistekao zaključak o krivičnopravnoj odgovornosti apelanta, kao i da nije povrijeđen princip in dubio pro reo.