Tag Archives for " nadoknada štete zbog rušenja poslovnog objekta "

Nadoknada štete zbog rušenja poslovnog objekta

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Nadoknada štete zbog rušenja poslovnog objekta

Osporenim odlukama nije prekršeno pravo apelanata na pravično suđenje iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada su redovni sudovi na potpuno i pravilno utvrđeno činjenično stanje primijenili relevantne odredbe materijalnog prava na način koji ne ostavlja utisak proizvoljne ili pogrešne primjene prava.