Tag Archives for " korišćenje subvencije "

Korišćenje subvencije za porez i doprinos za novozaposlena lica

UPRAVNO PRAVO

Korišćenje subvencije za porez i doprinos za novozaposlena lica

Ako u toku korišćenja subvencije za porez i doprinos za novozaposlena lica poslodavac smanji broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2011. godine uvećan za broj novozaposlenih lica za koja ostvaruje subvenciju, gubi pravo na subvenciju za onog novozaposlenog sa kojim je ranije zasnovao radni odnos i dužan je da plati iznos poreza i doprinosa koji bi inače platio da nije koristio subvenciju, valorizovan primenom indeksa potrošačkih cena prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u roku od 30 dana od dana smanjenja broja zaposlenih.