Tag Archives for " dva nivoa školske spreme i izbor kandidata "

Izbor kandidata kada su propisana dva nivoa školske spreme za određeno radno mjesto

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Izbor kandidata kada su propisana dva nivoa školske spreme za određeno radno mjesto

Propisivanje dva nivoa školske spreme za određeno radno mjesto podrazumijeva da se na oglas mogu prijaviti lica koja imaju neki od predviđenih nivoa školske spreme, ali u situaciji kada se na oglas prijavi lice sa višim nivoom školske spreme, diskreciono pravo ne podrazumijeva izbor lica sa nižim nivoom školske spreme.