Suočenje sa okrivljenim

PREKRŠAJNO PRAVO

Suočenje sa okrivljenim

Kod suprotnih iskaza okrivljenog i svedoka i neslaganja u pogledu važnih činjenica, sud je dužan da odredi suočenje da bi protivrečnost u iskazima otklonio.

I z o b r a z l o ž e n j a:
Okrivljeni se tereti da je izvršio prekršaj iz člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnoj karti, koji čini lice koje postupi suprotno odredbi člana 21. stav 1. istog zakona, tako što kao lice koje je po odredbama ovog zakona dužno da ima ličnu kartu istu ne nosi i ne pokaže je na zahtev službenog lica ovlašćenog za legitimisanje. Okrivljeni je negirao prekršaj za koji se tereti i pored ostalog u odbrani naveo da je izvadio ličnu kartu i istu držao u ruci, da od njega nisu tražili ličnu kartu i da ništa nije izjavio policajcima. Saslušana u svojstvu svedoka, ovlašćena službena lica terete okrivljenog za prekršaj za koji je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i navode da je okrivljeni rekao da ličnu kartu ima, ali da je nije poneo.
Ovaj sud nalazi da su izneti navodi odbrane i kazivanje svedoka suprotni jedno drugom i ne slažu se u pogledu važnih činjenica, tj. da u pogledu važnih činjenica postoji neslaganje između iznetih navoda u odbrani okrivljenog i onog što su kazivali svedoci N. i T.
Naime, prvostepeni sud je imao jasne iskaze svedoka koje su dali u vezi s prekršajem prilikom svog prvog saslušanja, pa ponovno saslušanje ovih svedoka nije bilo potrebno, dok ponovnim saslušanjem svedoka, bez njihovog suočenja sa okrivljenim, prvostepeni sud nije otklonio protivrečnosti između iskaza okrivljenog sa iskazima svedoka.
Imajući u vidu navedene iskaze okrivljenog sa jedne i svedoka N. i T. sa druge strane, a stoga što prvostepeni sud nije dalje izvodio dokaze kako bi otklonio neslaganja u iskazima u pogledu važnih činjenica i time pravilno utvrdio činjenično stanje, pri čemu u pobijanoj presudi nije dao ocenu odbrane okrivljenog, Viši prekršajni sud je utvrdio da činjenično stanje nije potpuno utvrđeno.

(Presuda Višeg prekršajnog suda, Prž. 16156/13 od 20. VIII 2013)